Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.08.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę bezzałogowej platformy latającej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę bezzałogowej platformy latającej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej oraz nieużywanej bezzałogowej platformy latającej (drona) DJI Mavic 2 PRO + Fly More Kit (pakiet akcesoriów – torba transportowa, 2 x akumulator Mavic 2, hub ładowania 4 akumulatorów, ładowarka samochodowa, adapter powerbank, 2 x para śmigieł).

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie dostawy zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 26 października 2020 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.08.10.2020.2Pobierz

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.08.10.2020Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.07.09.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ankietowego ws. planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ankietowego na terenie województwa mazowieckiego dotyczącego planowanego podziału administracyjnego województwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ankietowego na terenie województwa mazowieckiego na temat planowanego podziału administracyjnego województwa, odpowiadającemu podziałowi statystycznemu na dwa regiony (NUTS-2): Warszawski Stołeczny i Mazowiecki Regionalny (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r.).Celem badania jest sprawdzenie stanu wiedzy oraz uzyskanie opinii mieszkańców województwa mazowieckiego na temat proponowanych przez partię rządzącą zmian administracyjnych województwa.Usługa wykonania badania ankietowego polegać będzie na:przeprowadzeniu badania ankietowego:obszar realizacji badania: województwo mazowieckie: wszystkie 42 powiaty, w tym 5 miast na prawach powiatu (Ostrołęka, Siedlce, Radom, Płock, Warszawa), wchodzące w skład 9 podregionów statystycznych NUTS-3 (Załącznik nr 4);sposób przeprowadzenia badania: dowolną metodą na podstawie kwestionariusza badania ankietowego przygotowanego przez Zamawiającego;informacje o kwestionariuszu badania ankietowego: kwestionariusz zawiera 10 pytań, w tym 8 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2 pytania otwarte. Kwestionariusz badania ankietowego stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;grupa ankietowana: mieszkańcy województwa mazowieckiego; badaniem powinna być objęta porównywalna liczba osób z każdego powiatu;próba badawcza: 1000 osóbopracowaniu raportu podsumowującego wyniki badania ankietowego, zwanego dalej „raportem”, który powinien składać się z następujących części: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawawprowadzenie – zawierające informację o celu badania, czasie i miejscu badania oraz zastosowanej metodzie badawczej;informacja o grupie ankietowanej – liczba respondentów z poszczególnych regionów (NUTS-2) i podregionów (NUTS-3) statystycznych województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem profilu ankietowanych;analiza wyników badania – podsumowanie odpowiedzi respondentów na każde z pytań zawartych w kwestionariuszu badania ankietowego, z uwzględnieniem profilu ankietowanych osób; prezentacja wyników w formie opisowej (zawierającej wyniki procentowe) i graficznej (diagramy/ wykresy) na poziomie regionów (NUTS2) i podregionów (NUTS-3) statystycznych województwa mazowieckiego;wnioski z badania – zawierające informacje o stanie wiedzy i opinii respondentów na temat planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.Termin realizacji zamówienia:Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 3 w terminie do dnia 18 listopada 2020 r.;Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji raport, w formie Word (docx) za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do dnia 4 listopada 2020 r.;Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania elektronicznej wersji raportu;Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia i uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz przekazania Zamawiającemu raportu w wersji papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie zapisu: PDF oraz wersji edytowalnej), nie później niż do dnia 18 listopada 2020 r.Z wykonania przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół odbioru.Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający doręcza Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu odbioru.Z dniem podpisania protokołu odbioru, Wykonawca bez dodatkowego oświadczenia przeniesie na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do raportu.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:przygotowania kwestionariusza badania ankietowego (zgodnego z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego);przeprowadzenia badania ankietowego;opracowania i przekazania Zamawiającemu raportu, o którym mowa w ust. 3, pkt 2, w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF i wersja edytowalna);

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowo-cenowym (Załącznik nr 1) w jednej z form:skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro, decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 5 października 2020 r. do godz. 11:00

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.07.09.2020Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.06.09.2020

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty na Formularzu ofertowo-cenowym wraz ze wszystkim załącznikami należy złożyć w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 24.09.2020 r. godz. 11:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.06.09.2020Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.04.05.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu dla zasilenia 10 klimatyzatorów, które będą zamontowane w pomieszczeniach należących do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Radomiu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu dla zasilenia 10 klimatyzatorów, które będą zamontowane w pomieszczeniach należących do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Radomiu (III piętro). Przewody główne zasilające klimatyzatory zostaną poprowadzone od głównej tablicy elektrycznej budynku, usytuowanej w skrzynce przy głównym wejściu na parterze, korytarzem w kierunku wschodniej ściany korytarza budynku. Następnie przez stropy na III piętro, gdzie zostanie założona skrzynka z bezpiecznikami. Od niej rozprowadzone zostaną przewody korytarzem i pokojami do zasilenia klimatyzatorów w wyznaczonych pokojach (pok. 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 416). Do każdego klimatyzatora będzie osobny przewód zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem. Zastosowane materiały (przewody, bezpieczniki itp.) muszą zapewnić bezproblemowe zasilenie klimatyzatorów. Przewody elektryczne będą umieszczone w korytkach plastikowych. Prace mają zostać wykonane w sposób estetyczny i jak najmniej inwazyjny, zgodnie z projektem zamieszczonym w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 5 czerwca 2020 r. do godziny 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikamiPobierz

Opis techniczny projektu instalacji elektrycznejPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.05.05.2020

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup, montaż i dostawę 10 klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu należących do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Radomiu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych 10 klimatyzatorów wraz z niezbędną infrastrukturą do pomieszczeń biurowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Radomiu, ul. Mokra 2 (III piętro) według następującej specyfikacji:

pomieszczenia biurowe nr 405, 412, 414, 415, 416 – klimatyzator Haier ścienny model AS35TADHRA-CL/1U35MEEFRA wydajność chłodnicza/grzewcza 3,6/3,7 kW, sterowanie klimatyzatorem za pomocą pilota bezprzewodowego,Pomieszczenia biurowe nr 406, 407, 409, 410, 411 – klimatyzator Haier ścienny model AS25TADHRA-CL/1U25MEEFRA wydajność chłodnicza/grzewcza 2,6/2,9 kW, sterowanie klimatyzatorem za pomocą pilota bezprzewodowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 5 czerwca 2020 r. do godziny 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikamiPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.02.02.2020

Zaproszenie od składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów.

Informacje wprowadzające

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi polegającej na dokonywaniu dla Zamawiającego:

Zakupu biletu lotniczego międzynarodowegoZakupu biletu lotniczego – linie low costZakupu biletu lotniczego krajowegoZwrotu oraz zmiany biletów lotniczychZakupu biletu PKP w formie elektronicznejZakupu biletu PKP w formie papierowejObsługi zwrotu lub zmiany biletów PKPObsługi rezerwacji oraz rozliczenia pobytu hotelowegoOpłaty za wynajem samochoduZakupu polisy ubezpieczeniowej

Z realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynikającą z oferty prowizję.

Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o dodatkowe 2 miesiące, tj. do 28.02.2021 r. W razie skorzystania z prawa opcji Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę wyłonionego w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji umowa będzie realizowana na takich samych warunkach. Powyższe jest jedynie prawem Zamawiającego, nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania względem wybranego Wykonawcy.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 6 marca 2020 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w pkt 4 zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikamiPobierz

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPobierz

Zakończone – zapytanie ofertowe Z-OA.26.01.01.2020

Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej w budynku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie mieszczącego się przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody dysponenta obiektu na wykonanie prac instalacyjnych, jeżeli są one niezbędne do świadczenia usługi.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 05.02.2020 r. do godziny 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikamiPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.19.12.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wydruku i dostawy periodyku naukowego “MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2020 roku.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wydruku i dostawy periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2020 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku 4 numerów periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2020 roku w łącznym nakładzie każdego numeru 1050 egz. i jego dostawa we wskazane przez Zamawiającego miejsca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Planowana liczba numerów w 2020 r. wynosi 4. Szacowana liczba stron mieści się w przedziale 160 – 200 stron każdego numeru ww. periodyku. Podane wartości maja charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 13.12.2019 r. do godziny 9:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Pełna treść zapytania ofertowegoPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.18.12.2019

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2020 r.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2020 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny Xerox 700i Digital Color Press będącej w zasobach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i zainstalowanej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział III) w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.Miejsce wykonania zamówienia: Mazowieckie Biuro Planowania, Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. do godz. 14.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikamiPobierz