Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.07.09.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ankietowego ws. planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ankietowego na terenie województwa mazowieckiego dotyczącego planowanego podziału administracyjnego województwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ankietowego na terenie województwa mazowieckiego na temat planowanego podziału administracyjnego województwa, odpowiadającemu podziałowi statystycznemu na dwa regiony (NUTS-2): Warszawski Stołeczny i Mazowiecki Regionalny (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r.).
 2. Celem badania jest sprawdzenie stanu wiedzy oraz uzyskanie opinii mieszkańców województwa mazowieckiego na temat proponowanych przez partię rządzącą zmian administracyjnych województwa.
 3. Usługa wykonania badania ankietowego polegać będzie na:
  1. przeprowadzeniu badania ankietowego:
   • obszar realizacji badania: województwo mazowieckie: wszystkie 42 powiaty, w tym 5 miast na prawach powiatu (Ostrołęka, Siedlce, Radom, Płock, Warszawa), wchodzące w skład 9 podregionów statystycznych NUTS-3 (Załącznik nr 4);
   • sposób przeprowadzenia badania: dowolną metodą na podstawie kwestionariusza badania ankietowego przygotowanego przez Zamawiającego;
   • informacje o kwestionariuszu badania ankietowego: kwestionariusz zawiera 10 pytań, w tym 8 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2 pytania otwarte. Kwestionariusz badania ankietowego stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
   • grupa ankietowana: mieszkańcy województwa mazowieckiego; badaniem powinna być objęta porównywalna liczba osób z każdego powiatu;
   • próba badawcza: 1000 osób
  2. opracowaniu raportu podsumowującego wyniki badania ankietowego, zwanego dalej „raportem”, który powinien składać się z następujących części: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
   1. wprowadzenie – zawierające informację o celu badania, czasie i miejscu badania oraz zastosowanej metodzie badawczej;
   2. informacja o grupie ankietowanej – liczba respondentów z poszczególnych regionów (NUTS-2) i podregionów (NUTS-3) statystycznych województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem profilu ankietowanych;
   3. analiza wyników badania – podsumowanie odpowiedzi respondentów na każde z pytań zawartych w kwestionariuszu badania ankietowego, z uwzględnieniem profilu ankietowanych osób; prezentacja wyników w formie opisowej (zawierającej wyniki procentowe) i graficznej (diagramy/ wykresy) na poziomie regionów (NUTS2) i podregionów (NUTS-3) statystycznych województwa mazowieckiego;
   4. wnioski z badania – zawierające informacje o stanie wiedzy i opinii respondentów na temat planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.
 4. Termin realizacji zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 3 w terminie do dnia 18 listopada 2020 r.;
  2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji raport, w formie Word (docx) za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do dnia 4 listopada 2020 r.;
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania elektronicznej wersji raportu;
  4. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia i uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz przekazania Zamawiającemu raportu w wersji papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (na płycie CD/DVD lub pendrive w formacie zapisu: PDF oraz wersji edytowalnej), nie później niż do dnia 18 listopada 2020 r.
 5. Z wykonania przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół odbioru.
 6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający doręcza Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu odbioru.
 7. Z dniem podpisania protokołu odbioru, Wykonawca bez dodatkowego oświadczenia przeniesie na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do raportu.
 8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. przygotowania kwestionariusza badania ankietowego (zgodnego z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego);
  2. przeprowadzenia badania ankietowego;
  3. opracowania i przekazania Zamawiającemu raportu, o którym mowa w ust. 3, pkt 2, w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF i wersja edytowalna);

Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowo-cenowym (Załącznik nr 1) w jednej z form:
  1. skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;
  2. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro, decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 5 października 2020 r. do godz. 11:00

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.