Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.04.05.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu dla zasilenia 10 klimatyzatorów, które będą zamontowane w pomieszczeniach należących do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Radomiu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym przy ul. Mokrej 2 w Radomiu dla zasilenia 10 klimatyzatorów, które będą zamontowane w pomieszczeniach należących do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Radomiu (III piętro). Przewody główne zasilające klimatyzatory zostaną poprowadzone od głównej tablicy elektrycznej budynku, usytuowanej w skrzynce przy głównym wejściu na parterze, korytarzem w kierunku wschodniej ściany korytarza budynku. Następnie przez stropy na III piętro, gdzie zostanie założona skrzynka z bezpiecznikami. Od niej rozprowadzone zostaną przewody korytarzem i pokojami do zasilenia klimatyzatorów w wyznaczonych pokojach (pok. 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 416). Do każdego klimatyzatora będzie osobny przewód zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem. Zastosowane materiały (przewody, bezpieczniki itp.) muszą zapewnić bezproblemowe zasilenie klimatyzatorów. Przewody elektryczne będą umieszczone w korytkach plastikowych. Prace mają zostać wykonane w sposób estetyczny i jak najmniej inwazyjny, zgodnie z projektem zamieszczonym w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

  1. skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
  2. pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 5 czerwca 2020 r. do godziny 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.