Oddział Terenowy Siedlce

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach (OTS) wykonuje opracowania projektowe i analityczno-studialne z zakresu: energetyki, gospodarki, turystyki i osadnictwa. Uczestniczy w wykonywaniu zadań samorządu województwa mazowieckiego dotyczących uzgadniania lub opiniowania projektów dokumentów sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a także sporządza projekty opinii i stanowisk do dokumentów i ustaw z zakresu planowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz energetyki. Pracownicy Oddziału uczestniczą także w ocenie konkursowej wniosków aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie uchwały nr 1212/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r.

Do głównych zadań OTS należy:

 • Współudział w opracowywaniu (aktualizacji) dokumentów:
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 166/10 z dnia 11 października 2010 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
  • Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. art.14 ust.3)
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Uchwała Nr 145/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)
 • Obsługa obszaru dziewięciu powiatów (łosickiego, garwolińskiego, mińskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego oraz miasta Siedlce) w zakresie planowania przestrzennego i postępowania lokalizacyjnego:
  • wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uzgodnienia projektów ww. dokumentów planistycznych,
  • uzgodnienia decyzji administracyjnych: o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • opinie do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Obsługa obszaru całego województwa mazowieckiego w zakresie planowania energetycznego i przygotowywanie opinii Samorządu Województwa Mazowieckiego do:
  • projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
  • założeń do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin,
  • wniosków o wydanie koncesji w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami lub energią.