Logotyp Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
Logo Mazowsze Serce Polski
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego służy do powszechnego udostępniania informacji publicznej dotyczącej działalności biura. Biuletyn udostępniany jest na podstawie Ustawy o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych z 1 stycznia 2002 r.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego jest jednostką Samorządu Województwa Mazowieckiego biorącą udział w pracach z dziedziny polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego.

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

Ostanie aktualizacje

 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze.

  Ogłoszenie: nr 2/2023. Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska: główny specjalista. Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Planowania Strategicznego w Warszawie. Wymiar etatu: pełny etat.

  Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 4300 zł do 5600 zł (plus dodatek funkcyjny plus dodatek za wieloletnią pracę).

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  udział w opracowaniu i monitorowaniu dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – tj:Strategii rozwoju województwa mazowieckiego,Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;udział w opracowaniu Raportu o stanie województwa mazowieckiego;współudział w wykonywaniu tematycznych opracowań studialnych, w zależności od potrzeb;przygotowywanie opinii, stanowisk i prezentacji na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;przygotowywanie opinii do projektów ustaw, rozporządzeń dokumentów krajowych, europejskich i regionalnych.prowadzenie współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu oraz jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu województwa.

  Warunki pracy:

  praca biurowa przy komputerze;budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Wymagania niezbędne:

  wykształcenie wyższe z zakresu: transport;udokumentowany staż pracy min. 4 lata;udokumentowane doświadczenie minimum 4 lata przy projektach transportowych lub związanych z gospodarką przestrzenną lub planowaniem przestrzennym;znajomość problematyki transportowej;znajomość przepisów z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;umiejętności w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, realizacji opracowań koncepcyjnych i studialnych w zakresie rozwoju regionalnego, w tym planowania przestrzennego, przygotowywania opinii i stanowisk;umiejętność redagowania pism i dokumentów;umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych;znajomość programów GIS: ArcGis, QGis;znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia;odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność, kultura osobista;posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;nieposzlakowana opinia.

  Wymagania dodatkowe:

  umiejętność pracy pod presją czasu.umiejętność pracy z dużym zespołem.gotowość do wyjazdów służbowych.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  list motywacyjny (własnoręcznie podpisany)kwestionariusz osobowy (do pobrania)klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania)oświadczenia dla kandydatów (do pobrania)kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie;kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,kserokopie zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań potwierdzające wymagane doświadczenie min. 4 lata przy projektach transportowych lub związanych z gospodarką przestrzenną lub planowaniem przestrzennym;kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnegow Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

  do dnia 17.02.2023 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr 2/2023”.

  List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

  W przypadku aplikowania na więcej niż jedno ogłoszenie o naborze, komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć na każde ogłoszenie osobno.

  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

  Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

  Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

  Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.mbpr.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów

  Administrator – Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

  Inspektor ochrony danych – Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawae-mail: IOD@mbpr.pl

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe (w tym dane na temat niepełnosprawności) w zakresie wskazanym w przepisach prawa [1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru lub rekrutacji, natomiast inne dane na podstawie zgody [2], która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu odwołania zgody.

  Okres przechowywania danych – Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszenie w ramach naboru na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów – bezzwłocznie po zakończeniu naboru.

  W przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze na zastępstwo lub na stanowisko pomocnicze i obsługi – w przypadku, gdy nie podjęto decyzji o zatrudnieniu dokumenty aplikacyjne są komisyjnie niszczone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu.

  Odbiorcy danych osobowych – Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

  Przekazywanie danych – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

  Profilowanie – Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;ograniczenia przetwarzania danych osobowych;usunięcia danych osobowych;wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych – Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru.

  [1] Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 3 (w przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (w przypadku danych o niepełnosprawności, w ramach rekrutacji na stanowisko urzędnicze).

  [2] Art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze.

  Ogłoszenie: nr 1/2023. Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska: specjalista. Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Planowania Strategicznego w Warszawie. Wymiar etatu: pełny etat.

  Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 3900 zł do 4500 zł (plus dodatek za wieloletnią pracę).

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  udział w opracowaniu i monitorowaniu dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego – tj:Strategii rozwoju województwa mazowieckiego,Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;udział w opracowaniu Raportu o stanie województwa mazowieckiego;współudział w wykonywaniu tematycznych opracowań studialnych, w zależności od potrzeb;przygotowywanie opinii, stanowisk i prezentacji na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju regionalnego, w tym: planowania przestrzennego;przygotowywanie opinii do projektów ustaw, rozporządzeń dokumentów krajowych, europejskich i regionalnych;prowadzenie współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Biura i Urzędu oraz jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową.

  Warunki pracy:

  praca biurowa przy komputerze;budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Wymagania niezbędne:

  wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii transportu;udokumentowany staż pracy min. 2 lata;znajomość przepisów i problematyki z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;umiejętności w zakresie opracowania dokumentów strategicznych, realizacji opracowań koncepcyjnych i studialnych w zakresie rozwoju regionalnego, w tym planowania przestrzennego, przygotowywania opinii i stanowisk;umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych;znajomość programów GIS: ArcGis, QGis;znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myślenia;odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dokładność, kultura osobista;posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;nieposzlakowana opinia.

  Wymagania dodatkowe:

  umiejętność pracy pod presją czasu.umiejętność pracy z dużym zespołem.gotowość do wyjazdów służbowych.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  list motywacyjny (własnoręcznie podpisany)kwestionariusz osobowy (do pobrania)klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania)oświadczenia dla kandydatów (do pobrania)kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie;kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy) potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnegow Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

  do dnia 17.02.2023 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr 1/2023”.

  List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

  W przypadku aplikowania na więcej niż jedno ogłoszenie o naborze, komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć na każde ogłoszenie osobno.

  Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

  Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

  Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

  Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.mbpr.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów

  Administrator – Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

  Inspektor ochrony danych – Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawae-mail: IOD@mbpr.pl

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe (w tym dane na temat niepełnosprawności) w zakresie wskazanym w przepisach prawa [1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru lub rekrutacji, natomiast inne dane na podstawie zgody [2], która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu odwołania zgody.

  Okres przechowywania danych – Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszenie w ramach naboru na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów – bezzwłocznie po zakończeniu naboru.

  W przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze na zastępstwo lub na stanowisko pomocnicze i obsługi – w przypadku, gdy nie podjęto decyzji o zatrudnieniu dokumenty aplikacyjne są komisyjnie niszczone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu.

  Odbiorcy danych osobowych – Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

  Przekazywanie danych – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

  Profilowanie – Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo prawo do:

  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;ograniczenia przetwarzania danych osobowych;usunięcia danych osobowych;wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

  Informacja o wymogu podania danych – Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru.

  [1] Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 3 (w przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (w przypadku danych o niepełnosprawności, w ramach rekrutacji na stanowisko urzędnicze).

  [2] Art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

 • Plan zamówień publicznych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie na rok 2023 do pobrania w załączniku.

  Informacja o planowanych zamówieniach publicznych w 2023 r.Pobierz

 • Informacja o wyniku naboru.

  Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 41/2022).

  Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

  Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

  Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie polityki rozwoju oraz w zakresie znajomości podstawowych czynników rozwoju i ograniczeń województwa. Kandydat nie spełnił w wystarczającym stopniu oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.

 • Informacja o wyniku naboru.

  Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 42/2022).

  Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

  Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

  Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

 • Informacja o wyniku naboru.

  Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 43/2022).

  Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

  Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

  Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

 • Informacja o wyniku naboru.

  Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 44/2022).

  Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

  Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

  Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

 • Informacja o wyniku naboru.

  Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 45/2022).

  Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na dwa stanowiska pracy starszych referentów zostały wybrane Pani Patrycja Poniewierska zamieszkała w Warszawie oraz Pani Aneta Zyskowska zamieszkała w Warszawie.

  Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

  Pani Patrycja Poniewierska i Pani Aneta Zyskowska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się odpowiednią wiedzą w zakresie znajomości dokumentów strategicznych i planistycznych oraz głównych problemów województwa mazowieckiego.

 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

  1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

  2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

  nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

  3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Ciechanowieul. Powstańców Warszawskich 11,06-400 Ciechanównumer telefonu: 23 672 35 99

  Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów a w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 23 672 35 99) i umówieniu się na konkretny termin.

  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

  4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

  Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza12341.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0035Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer o niskich parametrach technicznych nie współpracuje z aktualnym oprogramowaniem. Ulega częstym zawieszeniom i samoczynnym restartom. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego. Nie posiada dysku twardego.2.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0027Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer o niskich parametrach technicznych i nie współpracuje z aktualnym oprogramowaniem.Ulega częstym zawieszeniom. Nie posiada dysku twardego. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego.3.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0032Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer charakteryzuje się słabymi parametrami technicznymi: wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego. Nie posiada dysku twardego.4.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0033Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer wyeksploatowany, cechuje się niskimi parametrami technicznymi, które nie pozwalają na płynną pracę użytkownika. Nie posiada dysku twardego. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego .5.Komputer Dell Optiplex 3020MT    OTC/II/005/0040  Komputer z 2015 roku. Wyposażony w Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego.Nie posiada dysku twardego. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności. 6.Monitor Dell E-series E2011H UPS Ever Duo II 350OTC/491/0029  Monitor 19’’ z 2011 roku, przestarzały, posiada uszkodzony zasilacz, naprawa jest nieopłacalna. UPS jest uszkodzony, nie podtrzymuje zasilania.7.Monitor PHILIPS 190B7CG/00   UPS UPS EATON PW 5110OTC/491/0017Monitor 19’’ z 2007 roku, wyeksploatowany, o niskiej jakości wyświetlanego obrazu, posiada uszkodzony włącznik.   UPS EATON 5110 – urządzenie ma pękniętą obudowę, mocno wyeksploatowane.8.Monitor PHILIPS 190B7CG/00     Ruter CISCO DUAL ETHERNET SECURITY ROUTER 1800   Serwer HP DL185R05 QC     UPS APC SMART 1500OTC/491/5002  Monitor 19’’ z 2007 roku, wyeksploatowany, przestarzały, martwe piksele, przebarwienia na ekranie. Sprzęt nie ma zastosowania obecnie w biurze.   Ruter z 2008 roku obecnie nie wykorzystywany w MBPR, przestarzały, brak kompatybilności z urządzeniami aktywnymi. Brak wsparcia technicznego, co jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa  IT w Biurze.   Serwer z 2008 roku obecnie nie używany, wykorzystany system Windows Serwer 2008 R2, nie posiadający wsparcia producenta, co ma wpływ na bezpieczeństwo IT w Biurze. Nie posiada dysków twardych.   Zasilacz awaryjny z 2008 roku, wyeksploatowany.9.UPS APC BACK 500VAOTC/II/005/0044Urządzenie z 2018 roku posiada uszkodzoną elektronikę, dalsza eksploatacja nie jest wskazana.