Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.15.12.2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę rzutnika multimedialnego Optoma UHZ65LV dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę rzutnika multimedialnego Optoma UHZ65LV dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego rzutnika multimedialnego Optoma UHZ65LV: Przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pochodzi z polskiej dystrybucji.

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 08.12. 2020 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.15.12.2020Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.13.11.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Biuro w Warszawie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Biuro w Warszawie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. Powierzchnia do sprzątania obejmuje pomieszczenia w budynku o łącznej powierzchni 1291,51 m² w tym sprzątanie tarasów zewnętrznych o łącznej powierzchni 178,26 m² oraz dwustronne mycie okien o powierzchni 191,49 m². Wszystkie czynności stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane z użyciem środków czystości czyszcząco-myjąco-piorących odpowiadającym normom prawa polskiego. Wykonawca zapewni wszystkie środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 03 grudnia 2020 r. do godz. 12ºº.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.13.11.2020Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.14.11.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania parkingu przed budynkiem i odśnieżania w sezonie zimowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania parkingu przed budynkiem i odśnieżania w sezonie zimowym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżania w sezonie zimowym. Powierzchnia do sprzątania obejmuje pomieszczenia w budynku o łącznej powierzchni 476,50 m2, dwustronne mycie okien o łącznej powierzchni 40,11 m², oraz teren parkingu o powierzchni 100 m2. Wszystkie czynności stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonywane z użyciem środków czystości czyszcząco-myjąco-piorących odpowiadającym normom prawa polskiego. Wykonawca zapewni wszystkie środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 03 grudnia 2020 r. do godz. 12 ºº.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.14.11.2020Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.12.11.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wydruku i dostawy periodyku naukowego “MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2021 roku.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wydruku i dostawy periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2021 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku 4 numerów periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2021 roku w łącznym nakładzie każdego numeru 1000 egz. i jego dostawa we wskazane przez Zamawiającego miejsca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w treści załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.Planowana liczba numerów w 2021 r. wynosi 4. Szacowana liczba stron mieści się w przedziale 160 – 200 stron każdego numeru ww. periodyku. Podane wartości maja charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamówienie ma zostać zrealizowane każdorazowo w terminie od dnia przekazania materiałów do druku w następujący sposób:Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem druku makiety „MAZOWSZE Studia Regionalne”: 3 dni robocze od odebrania materiałów do druku.Wydruk, oprawa, pakowanie, etykietowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oraz do wskazanego urzędu pocztowego: 10 dni roboczych od zatwierdzenia makiety.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w przekazanym przedmiocie umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, wzywając do ich usunięcia.W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie stwierdzone wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od powiadomienia o stwierdzonych wadach.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 4 grudnia 2020 r. do godziny 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.12.11.2020

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.11.11.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2021 r.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2021 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny Xerox 700i Digital Color Press będącej w zasobach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i zainstalowanej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział III) w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce wykonania zamówienia: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 3 grudnia 2020 r. do godz. 12:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.11.11.2020Pobierz

Zakończone – Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego dotyczy zakupu i dostawy licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.10.10.2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych router-ów:

4 szt. FortiGate-40F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), symbol producenta FOR-FG-40F-BDL-950-12.1 szt. FortiGate-80F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), symbol producenta FOR-FG-80F-BDL-950-12oraz dodatkowo serwisu:FortiGate 80F FortiGate Cloud Management, Analisys and 1 Year Log Retention, symbol producenta FC-10-0080F-131-02-12

Przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pochodzi z polskiej dystrybucji.

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie dostawy zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 28 października 2020 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.10.10.2020Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.09.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na okres 12 miesięcy licencji oprogramowania antywirusowego McAfee Complete EndPoint Protection – Business [LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Software Download. PRODUCT INCLUDES: MVISION Endpoint (for Windows 10 only), McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform (Windows, Mac, Linux) including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real Protect, McAfee Security for Email Servers, Device Control, Drive Encryption, File & Removable Media Protection, Management of Native Encryption, McAfee Security for Microsoft SharePoint, VirusScan Enter-prise for Storage, McAfee Application Control for PCs and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises or public cloud)] w ilości 140 szt. wraz z opieką serwisową. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do udzielenia 140 licencji ww. oprogramowania uprawniających do pobierania w okresie 12 miesięcy, uaktualnień bazy danych wirusów programu użytkowanego przez zamawiającego (tzw. subskrypcja aktualizacji bazy danych wirusów Oprogramowanie jest i będzie wykorzystywane do ochrony oprogramowania Microsoft Server 2012 i nowszych, serwerów wirtualnych oraz stacji roboczych Windows 7 i nowszych.Sposób licencjonowania: ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Suport – licencja wieczysta.Zapewnienie opieki serwisowej na 12 miesięcy od dnia 10 listopada 2020r., w szczególności:aktualizacji użytkowanego Oprogramowania wynikającej z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych.Telefoniczne wsparcie techniczne Oprogramowania McAfee w godzinach wskazanym przez Wykonawcę,Zgłaszanie usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania poprzez adres e-mail.czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia uszkodzenia – w nieprzekraczalnym terminie do 48 godzin;czas naprawy – w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni, licząc od następnego dnia zgłoszenia usterki. Termin ten zostaje przedłużony o soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.możliwość instalowania wszelkich aktualizacji oprogramowania McAfee, które będą miały miejsce w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, w tym aktualizacji obejmujących przejście na kolejną wersję oprogramowania (Upgrade)Dokumentacja w formie pisemnej (instrukcje, raport) z przeprowadzonych prac.Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12 miesięcznej gwarancji i rocznej rękojmi, liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag.W cenie oferty Wykonawca ma zapewnić wdrożenie zakupionego oprogramowania w wymiarze minimum 2 dni w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 9 listopada 2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 30 października 2020 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020Pobierz

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020Pobierz