Statut

Załącznik do uchwały nr 48/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Rozdział 1 -Przepisy ogólne

§ 1.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, zwane dalej „Biurem”, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2.

Biuro działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);
 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11);
 5. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327);
 6. uchwały nr X/37/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie;
 7. uchwały nr 199/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zmiany nazwy wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8331);
 8. niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą Biura jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Terenem działania Biura jest Województwo Mazowieckie.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 2 – Zakres działalności Biura

§ 6.

Biuro realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju, w tym zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opracowuje i realizuje w tym zakresie projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. opracowywanie strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz innych dokumentów strategicznych, w tym strategii ponadregionalnej;
 2. opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
 3. opracowywanie raportu o stanie Województwa Mazowieckiego;
 4. sporządzanie audytu krajobrazowego Województwa Mazowieckiego;
 5. sporządzanie studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego;
 6. opracowywanie i realizowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 7. uczestniczenie w opracowywaniu projektów wojewódzkich programów rozwoju;
 8. wydawanie periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
 9. przygotowywanie i wydawanie decyzji, postanowień albo opinii w sprawach określonych w przepisach:
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.1)),
  • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),
  • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778),
  • ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670),
  • ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380, z 2020 r. poz. 471 i 2380 oraz z 2021 r. poz. 11),
  • ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378),
  • ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428),
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz. 234),
  • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485),
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234 i 1378),
  • ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471),
  • ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r. poz. 234),
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);
 10. przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;
 11. organizowanie posiedzeń i zapewnienie obsługi Mazowieckiego Forum Terytorialnego;
 12. zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
 13. prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami terytorialnymi w zakresie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Biuro pełni funkcję Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Rozdział 3 – Organy zarządzające Biura

§ 9.

 1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor, zwany dalej „Dyrektorem”, z którym Zarząd Województwa Mazowieckiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 10.

 1. Dyrektor organizuje pracę i kieruje działalnością Biura przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora oraz dyrektorów oddziałów terenowych.
 2. Dyrektor za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcami dyrektora oraz dyrektorami oddziałów terenowych. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora lub dyrektorem oddziału terenowego nie jest wymagana w przypadku wniosku zastępcy dyrektora lub dyrektora oddziału terenowego o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.
 3. Zastępcy dyrektora oraz dyrektorzy oddziałów terenowych wykonują zadania w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Biura i zarządzeniach Dyrektora.

§ 11.

 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Biura;
  2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Biura;
  3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej Biura;
  4. sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w działalności Biura;
  5. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w Biurze;
  6. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
  7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura;
  8. przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Biura.

Rozdział 4 – Struktura organizacyjna

§ 12.

Regulamin organizacyjny nadaje Biuru, w drodze zarządzenia, Dyrektor po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Biura, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w tym oddziałów terenowych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 13.

W skład Biura wchodzą oddziały terenowe.

§ 14.

 1. Status prawny pracowników zatrudnionych w Biurze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 2. Zasady wynagradzania pracowników Biura określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437 oraz z 2020 r. poz. 268) oraz regulamin wynagradzania przyjęty zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział 5 – Zasady gospodarki finansowej

§ 15.

 1. Biuro działa w formie jednostki budżetowej.
 2. Działalność Biura jest finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 16.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Biura składa jednoosobowo Dyrektor.
 2. Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Biura.
 3. W zakresie gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 17.

 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Zmiany w planie finansowym Biura wprowadzane są w trybie właściwym dla dokonywania zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego.
 4. Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 18.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Biura ponosi Dyrektor i główny księgowy w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 6 – Przepis końcowy

§ 19.

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.