Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.09.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na okres 12 miesięcy licencji oprogramowania antywirusowego McAfee Complete EndPoint Protection – Business [LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Software Download. PRODUCT INCLUDES: MVISION Endpoint (for Windows 10 only), McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform (Windows, Mac, Linux) including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real Protect, McAfee Security for Email Servers, Device Control, Drive Encryption, File & Removable Media Protection, Management of Native Encryption, McAfee Security for Microsoft SharePoint, VirusScan Enter-prise for Storage, McAfee Application Control for PCs and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises or public cloud)] w ilości 140 szt. wraz z opieką serwisową. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do udzielenia 140 licencji ww. oprogramowania uprawniających do pobierania w okresie 12 miesięcy, uaktualnień bazy danych wirusów programu użytkowanego przez zamawiającego (tzw. subskrypcja aktualizacji bazy danych wirusów Oprogramowanie jest i będzie wykorzystywane do ochrony oprogramowania Microsoft Server 2012 i nowszych, serwerów wirtualnych oraz stacji roboczych Windows 7 i nowszych.
  Sposób licencjonowania: ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Suport – licencja wieczysta.
 2. Zapewnienie opieki serwisowej na 12 miesięcy od dnia 10 listopada 2020r., w szczególności:
  1. aktualizacji użytkowanego Oprogramowania wynikającej z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych.
  2. Telefoniczne wsparcie techniczne Oprogramowania McAfee w godzinach wskazanym przez Wykonawcę,
  3. Zgłaszanie usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania poprzez adres e-mail.
  4. czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia uszkodzenia – w nieprzekraczalnym terminie do 48 godzin;
  5. czas naprawy – w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni, licząc od następnego dnia zgłoszenia usterki. Termin ten zostaje przedłużony o soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
  6. możliwość instalowania wszelkich aktualizacji oprogramowania McAfee, które będą miały miejsce w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, w tym aktualizacji obejmujących przejście na kolejną wersję oprogramowania (Upgrade)
 3. Dokumentacja w formie pisemnej (instrukcje, raport) z przeprowadzonych prac.
 4. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12 miesięcznej gwarancji i rocznej rękojmi, liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag.
 5. W cenie oferty Wykonawca ma zapewnić wdrożenie zakupionego oprogramowania w wymiarze minimum 2 dni w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 9 listopada 2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

 • skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl
 • w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 30 października 2020 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.