Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.05.05.2020

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup, montaż i dostawę 10 klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu należących do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Radomiu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych 10 klimatyzatorów wraz z niezbędną infrastrukturą do pomieszczeń biurowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Radomiu, ul. Mokra 2 (III piętro) według następującej specyfikacji:

  • pomieszczenia biurowe nr 405, 412, 414, 415, 416 – klimatyzator Haier ścienny model AS35TADHRA-CL/1U35MEEFRA wydajność chłodnicza/grzewcza 3,6/3,7 kW, sterowanie klimatyzatorem za pomocą pilota bezprzewodowego,
  • Pomieszczenia biurowe nr 406, 407, 409, 410, 411 – klimatyzator Haier ścienny model AS25TADHRA-CL/1U25MEEFRA wydajność chłodnicza/grzewcza 2,6/2,9 kW, sterowanie klimatyzatorem za pomocą pilota bezprzewodowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

  1. skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
  2. pisemnej do siedziby Zamawiającego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, V piętro; decyduje data wpływu.

Termin składania ofert: 5 czerwca 2020 r. do godziny 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.