RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mbpr.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są, zgodnie z prawem, wyłącznie w określonych celach i w niezbędnym zakresie.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
b) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) w celu realizacji umów zawartych przez administratora;
d) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody,  określającej w treści zakres i cel przetwarzania danych.

5. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano, zgodnie z prawem, w okresie przed jej wycofaniem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.