Statut

Załącznik do uchwały nr 48/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Rozdział 1 -Przepisy ogólne

§ 1.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, zwane dalej „Biurem”, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2.

Biuro działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11);ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327);uchwały nr X/37/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie;uchwały nr 199/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zmiany nazwy wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8331);niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą Biura jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Terenem działania Biura jest Województwo Mazowieckie.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 2 – Zakres działalności Biura

§ 6.

Biuro realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju, w tym zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opracowuje i realizuje w tym zakresie projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7.

Do zadań Biura należy w szczególności:

opracowywanie strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz innych dokumentów strategicznych, w tym strategii ponadregionalnej;opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego;opracowywanie raportu o stanie Województwa Mazowieckiego;sporządzanie audytu krajobrazowego Województwa Mazowieckiego;sporządzanie studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego;opracowywanie i realizowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;uczestniczenie w opracowywaniu projektów wojewódzkich programów rozwoju;wydawanie periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;przygotowywanie i wydawanie decyzji, postanowień albo opinii w sprawach określonych w przepisach:ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.1)),ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778),ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670),ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380, z 2020 r. poz. 471 i 2380 oraz z 2021 r. poz. 11),ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378),ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428),ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz. 234),ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485),ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234 i 1378),ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471),ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r. poz. 234),ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;organizowanie posiedzeń i zapewnienie obsługi Mazowieckiego Forum Terytorialnego;zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami terytorialnymi w zakresie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Biuro pełni funkcję Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Rozdział 3 – Organy zarządzające Biura

§ 9.

Działalnością Biura kieruje Dyrektor, zwany dalej „Dyrektorem”, z którym Zarząd Województwa Mazowieckiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 10.

Dyrektor organizuje pracę i kieruje działalnością Biura przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora oraz dyrektorów oddziałów terenowych.Dyrektor za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcami dyrektora oraz dyrektorami oddziałów terenowych. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora lub dyrektorem oddziału terenowego nie jest wymagana w przypadku wniosku zastępcy dyrektora lub dyrektora oddziału terenowego o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.Zastępcy dyrektora oraz dyrektorzy oddziałów terenowych wykonują zadania w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Biura i zarządzeniach Dyrektora.

§ 11.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Biura;sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Biura;sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej Biura;sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w działalności Biura;zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w Biurze;wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura;przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Biura.

Rozdział 4 – Struktura organizacyjna

§ 12.

Regulamin organizacyjny nadaje Biuru, w drodze zarządzenia, Dyrektor po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Biura, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w tym oddziałów terenowych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 13.

W skład Biura wchodzą oddziały terenowe.

§ 14.

Status prawny pracowników zatrudnionych w Biurze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.Zasady wynagradzania pracowników Biura określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437 oraz z 2020 r. poz. 268) oraz regulamin wynagradzania przyjęty zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział 5 – Zasady gospodarki finansowej

§ 15.

Biuro działa w formie jednostki budżetowej.Działalność Biura jest finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 16.

Oświadczenia woli w imieniu Biura składa jednoosobowo Dyrektor.Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Biura.W zakresie gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 17.

Biuro prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.Zmiany w planie finansowym Biura wprowadzane są w trybie właściwym dla dokonywania zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego.Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 18.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Biura ponosi Dyrektor i główny księgowy w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 6 – Przepis końcowy

§ 19.

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Kierownictwo biura

Aktualne kierownictwo Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawiedr Elżbieta Kozubek

Zastępca Dyrektora ds. Uzgodnień i Opiniidr Michał Czaykowski

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-AdministracyjnychMarcin Rolnik

Zespół Planowania Strategicznego

Zadania zespołu:

opracowywanie założeń do dokumentów strategicznych i planistycznych; opracowywanie strategii rozwoju Województwa, strategii ponadregionalnych oraz raportów z monitoringu realizacji strategii rozwoju Województwa; sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa i jego ocena; dokonywanie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowywanie raportu o jego stanie; opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych i problemowych; opracowywanie studiów i raportów związanych z rozwojem Województwa, we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych;prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem corocznego raportu o stanie Województwa oraz obsługa techniczna i organizacyjna zespołu właściwego do spraw przygotowania raportu o stanie Województwa;sporządzanie audytu krajobrazowego we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych oraz oddziałami terenowymi;opiniowanie dokumentów rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu Województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;prowadzenie prac na rzecz międzywojewódzkiej współpracy w zakresie polityki rozwoju;współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowaniu dokumentów w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu Województwa;współpraca z krajowymi lub zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi lub stowarzyszeniami zawodowymi;wykonywanie zadań Województwa wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych oraz z zespołami uzgodnień i opinii;współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu w zakresie wydawania opinii co do zasadności realizacji planowanych przez gminy działań – zgodności ze strategią rozwoju Województwa oraz spełnienia  przesłanek określonych w art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412 i 1378);prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Zespół Uzgodnień i Opinii

Do zadań zespołu należą:

realizacja zadań samorządu Województwa dotyczących polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego; prowadzenie rejestru inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym; prowadzenie  bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym; przygotowywanie opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych; uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;prowadzenie spraw związanych z interwencjami, protestami, zapytaniami, interpelacjami i petycjami kierowanymi do organów samorządu Województwa;prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zespół Modelowania Danych Przestrzennych

Zadania zespołu:

tworzenie i aktualizacja bazy danych przestrzennych; sporządzanie audytu krajobrazowego we współpracy z Zespołem Planowania Strategicznego oraz oddziałami terenowymi; współudział w opracowywaniu studiów i raportów związanych z rozwojem Województwa;przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych i statystycznych;prowadzenie i aktualizacja geoportalu;współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami samorządu terytorialnego;analiza i modelowanie danych przestrzennych dotyczących transportu;przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu Województwa w zakresie rozwoju transportu regionalnego;współpraca z Departamentem Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w  Warszawie oraz z innymi podmiotami na rzecz rozwoju transportu; współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi lub stowarzyszeniami zawodowymi.

Zespół Wydawniczy

Zadania zespołu:

organizowanie procesu wydawniczego Biura, przygotowywanie redakcyjne i techniczne powierzonych materiałów; współpraca z zespołem redakcyjnym, prowadzenie prac administracyjnych i organizacyjnych dotyczących czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”; skład oraz przygotowywanie materiałów do druku, zgodnie z procesem wydawniczym; udział w postępowaniach przetargowych na druk i oprawę introligatorską; prowadzenie strony internetowej czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;tworzenie projektów graficznych na potrzeby Biura;sprawowanie nadzoru nad poprawnym używaniem logotypów: Biura, marki MAZOWSZE oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;sprawowanie nadzoru nad konserwacją, użytkowaniem oraz wymianą maszyn powielająco-drukujących i urządzeń introligatorskich.

Zespół Organizacyjno – Administracyjny

Zespół zapewnienia funkcjonowanie Biura, w szczególności poprzez:

administrowanie pomieszczeniami Biura i sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną oraz współpraca w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych i podmiotami zewnętrznymi; gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz współpraca w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych; prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów Biura;prowadzenie spraw z zakresu udzielania przez Biuro zamówień publicznych,w tym organizowanie zakupu materiałów oraz innych środków trwałych i usług, niezbędnych do funkcjonowania Biura;prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240);prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego Biura;prowadzenie spraw z zakresu zakupów wspólnych oraz współpraca z Urzędem w tym zakresie;współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Biurze;współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 Regulaminu;prowadzenie spraw związanych z procedowaniem zarządzeń Dyrektora;prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Biurze, rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Dyrektora, rejestru umów i porozumień zawieranych przez Biuro;wprowadzanie danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz udostępnianie tych umówprowadzenie księgozbioru Biura;prowadzenie BIP we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;koordynowanie udzielania informacji publicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;zabezpieczenie potrzeb transportowych Biura;obsługa logistyczna krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Biura;prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu działania Biura.

Zespół Finansowo – Księgowy

Do zakresu działań zespołu należy:

prowadzenie rachunkowości Biura; przygotowywanie projektu planu finansowego Biura oraz jego zmian, we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie; opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Biura; przygotowywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów Biura; sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw prowadzonych przez Zespół;kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym;sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Biura;obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;sporządzanie wyceny inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;przeprowadzanie inwentaryzacji, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych na rachunkach bankowych i należności;wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz innych o wypłacanym wynagrodzeniu;prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych;sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego;przygotowywanie informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków planu finansowego Biura;wykonywanie innych czynności finansowo-księgowych w zakresie niezastrzeżonym dla Głównego Księgowego.

Główny Księgowy

Do zakresu zadań Głównego Księgowego należą:

zapewnienie należytego wykonywania obowiązków kierownika jednostki określonych w przepisach o rachunkowości i o finansach publicznych;zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb finansowo-księgowych Biura oraz prawidłowe wykonywanie planu finansowego;prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Biura;wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura; dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;sporządzanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych;sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych);sprawowanie nadzoru nad windykacją należności Biura;weryfikowanie pod względem finansowo-księgowym dowodów księgowych;weryfikowanie pod względem finansowo-księgowym umów zawieranych przez Biuro, w tym kontrasygnata umów pod względem finansowo-księgowym.

W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Głównego Księgowego obowiązków służbowych, zastępuje go osoba wskazana przez Dyrektora w uzgodnieniu z Głównym Księgowym.

Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

opracowywanie zasad polityki kadrowej i jej realizowanie; planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych oraz gospodarowanie limitem wynagrodzeń we współpracy z Głównym Księgowym; prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Biurze; prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej; prowadzenie spraw w zakresie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych; prowadzenie spraw w zakresie planowania indywidualnej ścieżki kariery pracowników; prowadzenie ewidencji pracowników;przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz awansowania, przeszeregowywania i wynagradzania;ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;obsługa pracowników w zakresie:przygotowywania wniosków o wypłatę świadczeń, wynikających ze stosunków pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),załatwiania formalności związanych z przejściem na emeryturę lub rentę,ewidencjonowania urlopów i zwolnień lekarskich,wystawiania dokumentów i zaświadczeń;prowadzenie akt osobowych pracowników Biura;angażowanie środków na wynagrodzenia pracowników Biura;realizowanie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Biura;sporządzanie rocznego planu szkoleń pracowników Biura;prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw kadrowych;współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 Regulaminu;współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. BHP dotycząca ustalania planów szkoleń pracowników Biura w zakresie BHP.