Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 5/23 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z 28 marca 2023 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie

Na podstawie § 12 statutu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 48/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego W Warszawie w zw. z § 1 uchwały nr 462/395/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Regulamin organizacyjny Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie (,,Regulamin”), w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 3/20 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiem u Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

02-Regulamin-Organizacyjny-MBPR-zal.-do-Zarz_5_23Pobierz

Ponowne wykorzystanie informacji

Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego będącej w zasobach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (dalej jako „MBPR”).

I. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.):

1) ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, tj. komercyjnym lub niekomercyjnym innym niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona;

2) informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o którym mowa w art. 3 ww. ustawy, tj. m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079,2054,  i 1079);

3) ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ww. ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

II. Sposoby udostępniania informacji sektora publicznego przez MBPR.

Informacje sektora publicznego, które są gromadzone w zasobach MBPR udostępniane są do ponownego wykorzystania:

1) poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.mbpr.pl/ (dalej jako „”BIP”);

2) na podstawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,

przy czym nie dotyczy to informacji, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

III. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

1. Dla informacji sektora publicznego opublikowanych w BIP, ustala się następujące warunki ponownego wykorzystywania:

1) podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego zobowiązany jest do:

a) podania informacji o źródle pochodzenia informacji sektora publicznego (adnotacja „Informacja pozyskana z BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie”),

b) podania informacji o czasie pozyskania informacji sektora publicznego (adnotacja „Informacja pozyskana z BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wg. stanu strony https://bip.mbpr.pl/ na dzień […]”),

c) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji sektora publicznego pozyskanej z BIP w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w pkt. 2) poniżej,

2) podmiot może ponownie wykorzystywać informacje sektora publicznego w wersji przetworzonej pod warunkiem poinformowania osób trzecich o przekazaniu im przetworzonej informacji sektora publicznego (adnotacja „Informacja pozyskana z BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wg. stanu strony https://bip.mbpr.pl/  na dzień [ ], przetworzona w całości/w części”) oraz o zakresie tego przetworzenia, co nie wyłącza obowiązków podmiotu, określonych w pkt. 1) lit. a-c powyżej;

3) w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego pozyskanej z BIP, a następnie przetworzonej przez podmiot w całości lub w części, podmiot zobowiązuje się dokonać przedmiotowego przetworzenia w taki sposób, aby nie wprowadzić osób trzecich  w błąd;

4) w przypadku, gdy jakiekolwiek informacje sektora publicznego, lub ich części, opublikowane na stronie BIP będą stanowiły utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) lub będą stanowiły bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386), lub będą przedmiotem prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności prze­mysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) lub podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej lub będą przedmiotem prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej od­mian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213) – podmiot będzie miał prawo ponownie wykorzystywać przedmiotowe informacje, pod warunkiem nienaruszenia praw własności intelektualnej i praw autorskich lub innych praw przysługujących ich właścicielom, co oznacza między innymi obowiązek podmiotu poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy utworu lub bazy danych lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, przy czym informacje sektora publicznego chronione jako utwór lub baza danych i udostępniane na stronie BIP są udostępniane w celu ponownego wykorzystywania na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, o ile nie jest to stwierdzone inaczej;

5) MBPR nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące podmiotowi,

6) ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, co do zasady, jest bezpłatne;

7) MBPR ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP lub udostępniona na wniosek oraz nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej w BIP, w tym, nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia przez podmiot informacji sektora publicznego, którą następnie podmiot przekazuje w formie przetworzonej osobom trzecim.

2. Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek, tj. w przypadkach określonych w części V, ustala się następujące warunki ponownego wykorzystywania Informacji Publicznej:

1) MBPR określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy,

2) MBPR ma prawo ustalić opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w części X,

3) warunki ponownego wykorzystywania określone przez MBPR lub informacja o wysokości opłat za ponowne wyko­rzystywanie, jeżeli zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację,

4) warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć w szczególności:

a) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od MBPR;

b) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

c) zakresu odpowiedzialności MBPR za udostępniane lub przekazywane informacje,

d) ograniczenia prawa do wykorzystania informacji w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli informacje dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym lub zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odzna­czeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;

e) ograniczenia prawa do wykorzystania informacji w działalności niekomercyjnej, jeżeli informacje są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

IV. Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajem­nicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa,

3) w zakresie informacji będących informacjami sekto­ra publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, przy czym w tym wypadku odpowiednie zastosowanie ma postanowienie pkt. 2 zdanie drugie powyżej,

4) w zakresie informacji sektora publicznego:

a) których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu zadań publicznych określonych pra­wem;

b) objętych prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności prze­mysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) lub prawami własności przemysłowej pod­legającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej,

c) do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) lub prawa do bazy danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz 386) lub prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej od­mian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213) – przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane,

d) które są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583),

e) stanowiących program komputerowy.

2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie wpływa na ochronę danych osobowych na podstawie prawa unijnego i krajowego, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Ponowne wykorzystywanie danych osobowych jest dopuszczalne zatem jednie, gdy jest ono zgodne z zasadą celowości, jak określono w art. 5 ust. 1 lit.b) i zasadą zgodności z prawem określoną w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679.

V. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej w zasobach MBPR wnosi się w przypadkach, gdy infor­macja:

1) nie została udostępniona w BIP;

2) została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzysty­wania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

VI. Warunki formalne wniosku.

A. Forma Wniosku

Wniosek wnosi się w postaci papierowej na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, albo elektronicznej na adres: biuro@mbpr.pl.

B. Treść Wniosku

Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji sektora publicznego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produk­tów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wska­zanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,

7) wskazanie okresu, przez który MBPR będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym –  jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

VII. Skutki braków formalnych Wniosku

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku MBPR wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków for­malnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawie­nie wniosku bez rozpoznania.

VIII. Termin rozpatrzenia Wniosku

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzyma­nia wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MBPR zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

IX. Sposób rozpatrzenia Wniosku

A. Po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa pod lit. B poniżej, MBPR:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponowne­go wykorzystywania,

2) informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,

3) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

4) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wy­korzystywanie;

5) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w części IV. W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w części IV pkt 4, MBPR wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego MBPR uzyskał dany przedmiot praw.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt. 4 powyżej, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MBPR o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu MBPR rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

B. Po rozpatrzeniu wniosku o umożliwienie ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym:

1) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wy­korzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

2) informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku w lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publicznego miałyby być udostępniane,

3) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w części IV. W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w części IV pkt 4, MBPR wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego MBPR uzyskał dany przedmiot praw.

Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

X. Opłaty

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, MBPR może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania (jeśli będą) i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Koszty mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Ustalając wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Na żądanie wnioskodawcy MBPR podaje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

XI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzysty­wanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj­nego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2320, 2052 i z 2022 r. poz. 1301). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457 i 2320), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Wykaz floty samochodowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Wykaz floty samochodowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Lp.MarkaModelRok produkcjiData otrzymania1SkodaOctavia III Ambition2015przekazany 28 grudnia 2015 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym zgodnym z zapisami Umowy użyczenia nr 2/2015 z 28.12.2015 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 1660/101/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8. 12. 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym2SkodaOctavia IlI2016przekazany 12 stycznia 2017 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy Województwem Mazowieckim a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2064/209/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego Województwa wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym3SkodaOctavia IlI2016 przekazany 12 stycznia 2017 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy Województwem Mazowieckim a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2064/209/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego Województwa wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym4OpelAstra STEnjoyB14XFL2017przekazany 8 stycznia 2018 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiegow Warszawie a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2038/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa  Mazowieckiego5OpelAstra STEnjoyB14XFL2017przekazany 8 stycznia 2018 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2038/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego 6 Skoda OctaviaStyle1,5 TSI2017przekazany 8 stycznia 2018 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2038/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa  MazowieckiegoTabela – Wykaz floty samochodowej MBPR

Prowadzone rejestry, ewidencje oraz archiwa

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na podstawie art. 57 pkt 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity) prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i archiwach są udostępniane na wniosek na podstawie i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku nie zamieszczenia, nie wywieszenia lub nie wyłożenia informacji, dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnianie informacji publicznej na wniosek, na podstawie i w trybie określonym w przepisach ww. ustawy.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie prowadzi archiwum zakładowe, które znajduje się przy ul. Łubińskiej 3c Łubna k/Konstancina – Jeziornej.