Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 3/20 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z 4 marca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie

Na podstawie § 11 statutu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 228/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego W Warszawie w zw. z § 1 uchwały nr 302/108/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Regulamin organizacyjny Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie (,,Regulamin”), w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 2/19 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiem u Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.