Zespół Organizacyjno – Administracyjny

Do zadań Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego należy zapewnienie funkcjonowania Biura, w szczególności poprzez:

 • administrowanie pomieszczeniami Biura oraz sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych i podmiotami zewnętrznymi;
 • gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów Biura;
 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania przez Biuro zamówień publicznych w tym organizowanie zakupu materiałów oraz innych środków trwałych i usług, niezbędnych do funkcjonowania Biura;
 • prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego dla potrzeb Biura;
 • prowadzenie spraw z zakresu zakupów wspólnych, współpraca z Urzędem w tym zakresie;
 • prowadzenie współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Ochrony Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Biurze;
 • obsługa sekretariatów zastępców Dyrektora;
 • prowadzenie spraw związanych z procedowaniem zarządzeń Dyrektora;
 • prowadzenie:
  • zbioru wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Biurze,
  • rejestru wydanych przez Dyrektora upoważnień i pełnomocnictw,
  • rejestru umów i porozumień zawieranych przez Biuro;
 • realizowanie zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Biura, w szczególności:
  • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  • organizowanie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników Biura,
  • współdziałanie z Urzędem w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenie księgozbioru Biura;
 • prowadzenie BIP we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;
 • koordynowanie udzielania informacji publicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;
 • zabezpieczenie potrzeb transportowych Biura;
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej;
 • zapewnienie obsługi logistycznej krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Biura;
 • zapewnienie obsługi logistycznej seminariów i konferencji organizowanych przez Biuro we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu działania Biura.