Zespół Uzgodnień i Opinii

Do zadań zespołu należą:

  • realizacja zadań samorządu Województwa dotyczących polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie rejestru inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym;
  • prowadzenie  bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym;
  • przygotowywanie opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;
  • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;
  • prowadzenie spraw związanych z interwencjami, protestami, zapytaniami, interpelacjami i petycjami kierowanymi do organów samorządu Województwa;
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.