Zespół Uzgodnień i Opinii

Do zadań Zespołu Uzgodnień i Opinii należy w szczególności:

  • realizowanie zadań samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczących polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego – na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  • prowadzenie rejestru inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym;
  • prowadzenie bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym;
  • przygotowywanie opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych;
  • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;
  • prowadzenie spraw związanych z interwencjami, protestami, zapytaniami, interpelacjami i petycjami kierowanymi do organów samorządu Województwa Mazowieckiego;
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architekton