Zespół Finansowo – Księgowy

Do zakresu zadań Zespołu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości Biura zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), w szczególności:
  • opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Biura,
  • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • przygotowywanie projektu planu finansowego Biura oraz jego zmian, we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie;
 • opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Biura;
 • przygotowywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów Biura;
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw prowadzonych przez Zespół;
 • kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym;
 • sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
 • naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;
 • prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Biura;
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie wyceny inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych na rachunkach bankowych i należności;
 • wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz innych o wypłacanym wynagrodzeniu;
 • prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych;
 • sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego;
 • przygotowywanie informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
 • sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków planu finansowego Biura;
 • wykonywanie innych czynności finansowo – księgowych w zakresie niezastrzeżonym dla Głównego Księgowego.

Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy, w szczególności:

 • zapewnienie należytego wykonywania obowiązków kierownika jednostki określonych w przepisach o rachunkowości i o finansach publicznych;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb finansowo – księgowych Biura oraz prawidłowe wykonywanie planu finansowego;
 • prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Biura;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura;
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • sporządzanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych;
 • sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych);
 • sprawowanie nadzoru nad windykacją należności Biura;
 • weryfikowanie pod względem finansowo – księgowym dowodów księgowych;
 • weryfikowanie pod względem finansowo – księgowym umów zawieranych przez Biuro, w tym kontrasygnata umów pod względem finansowo – księgowym.

W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Głównego Księgowego obowiązków służbowych, zastępuje go osoba wskazana przez Dyrektora w uzgodnieniu Głównym Księgowym.