Zespół Planowania Strategicznego

Zadania zespołu:

 • opracowywanie założeń do dokumentów strategicznych i planistycznych;
 • opracowywanie strategii rozwoju Województwa, strategii ponadregionalnych oraz raportów z monitoringu realizacji strategii rozwoju Województwa;
 • sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa i jego ocena;
 • dokonywanie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowywanie raportu o jego stanie;
 • opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych i problemowych;
 • opracowywanie studiów i raportów związanych z rozwojem Województwa, we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem corocznego raportu o stanie Województwa oraz obsługa techniczna i organizacyjna zespołu właściwego do spraw przygotowania raportu o stanie Województwa;
 • sporządzanie audytu krajobrazowego we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych oraz oddziałami terenowymi;
 • opiniowanie dokumentów rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
 • przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu Województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
 • prowadzenie prac na rzecz międzywojewódzkiej współpracy w zakresie polityki rozwoju;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowaniu dokumentów w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu Województwa;
 • współpraca z krajowymi lub zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi lub stowarzyszeniami zawodowymi;
 • wykonywanie zadań Województwa wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych oraz z zespołami uzgodnień i opinii;
 • współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu w zakresie wydawania opinii co do zasadności realizacji planowanych przez gminy działań – zgodności ze strategią rozwoju Województwa oraz spełnienia  przesłanek określonych w art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412 i 1378);
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.