Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

 • opracowywanie zasad polityki kadrowej i jej realizowanie;
 • planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych oraz gospodarowanie limitem wynagrodzeń we współpracy z Głównym Księgowym;
 • prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Biurze;
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;
 • prowadzenie spraw w zakresie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych;
 • prowadzenie spraw w zakresie planowania indywidualnej ścieżki kariery pracowników;
 • prowadzenie ewidencji pracowników;
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz awansowania, przeszeregowywania i wynagradzania;
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 • obsługa pracowników w zakresie:
  • przygotowywania wniosków o wypłatę świadczeń, wynikających ze stosunków pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
  • załatwiania formalności związanych z przejściem na emeryturę lub rentę,
  • ewidencjonowania urlopów i zwolnień lekarskich,
  • wystawiania dokumentów i zaświadczeń;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Biura;
 • angażowanie środków na wynagrodzenia pracowników Biura;
 • realizowanie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Biura;
 • sporządzanie rocznego planu szkoleń pracowników Biura;
 • prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw kadrowych;
 • współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 Regulaminu;
 • współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. BHP dotycząca ustalania planów szkoleń pracowników Biura w zakresie BHP.