Statut

Załącznik do uchwały nr 48/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Rozdział 1 -Przepisy ogólne

§ 1.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, zwane dalej „Biurem”, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2.

Biuro działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11);ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327);uchwały nr X/37/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie;uchwały nr 199/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zmiany nazwy wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8331);niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą Biura jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Terenem działania Biura jest Województwo Mazowieckie.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 2 – Zakres działalności Biura

§ 6.

Biuro realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju, w tym zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opracowuje i realizuje w tym zakresie projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7.

Do zadań Biura należy w szczególności:

opracowywanie strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz innych dokumentów strategicznych, w tym strategii ponadregionalnej;opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego;opracowywanie raportu o stanie Województwa Mazowieckiego;sporządzanie audytu krajobrazowego Województwa Mazowieckiego;sporządzanie studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego;opracowywanie i realizowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;uczestniczenie w opracowywaniu projektów wojewódzkich programów rozwoju;wydawanie periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;przygotowywanie i wydawanie decyzji, postanowień albo opinii w sprawach określonych w przepisach:ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.1)),ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778),ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670),ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380, z 2020 r. poz. 471 i 2380 oraz z 2021 r. poz. 11),ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378),ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428),ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz. 234),ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485),ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234 i 1378),ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471),ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r. poz. 234),ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;organizowanie posiedzeń i zapewnienie obsługi Mazowieckiego Forum Terytorialnego;zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami terytorialnymi w zakresie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Biuro pełni funkcję Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Rozdział 3 – Organy zarządzające Biura

§ 9.

Działalnością Biura kieruje Dyrektor, zwany dalej „Dyrektorem”, z którym Zarząd Województwa Mazowieckiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 10.

Dyrektor organizuje pracę i kieruje działalnością Biura przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora oraz dyrektorów oddziałów terenowych.Dyrektor za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcami dyrektora oraz dyrektorami oddziałów terenowych. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora lub dyrektorem oddziału terenowego nie jest wymagana w przypadku wniosku zastępcy dyrektora lub dyrektora oddziału terenowego o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.Zastępcy dyrektora oraz dyrektorzy oddziałów terenowych wykonują zadania w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Biura i zarządzeniach Dyrektora.

§ 11.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Biura;sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Biura;sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej Biura;sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w działalności Biura;zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w Biurze;wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura;przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Biura.

Rozdział 4 – Struktura organizacyjna

§ 12.

Regulamin organizacyjny nadaje Biuru, w drodze zarządzenia, Dyrektor po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Biura, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w tym oddziałów terenowych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 13.

W skład Biura wchodzą oddziały terenowe.

§ 14.

Status prawny pracowników zatrudnionych w Biurze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.Zasady wynagradzania pracowników Biura określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437 oraz z 2020 r. poz. 268) oraz regulamin wynagradzania przyjęty zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział 5 – Zasady gospodarki finansowej

§ 15.

Biuro działa w formie jednostki budżetowej.Działalność Biura jest finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 16.

Oświadczenia woli w imieniu Biura składa jednoosobowo Dyrektor.Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Biura.W zakresie gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 17.

Biuro prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.Zmiany w planie finansowym Biura wprowadzane są w trybie właściwym dla dokonywania zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego.Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 18.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Biura ponosi Dyrektor i główny księgowy w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 6 – Przepis końcowy

§ 19.

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.02.01.2022

Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej w budynku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie mieszczącego się przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody dysponenta obiektu na wykonanie prac instalacyjnych, jeżeli są one niezbędne do świadczenia usługi.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.02.01.2022Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.01.01.2022

Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej w budynku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie mieszczącego się przy ulicy Nowy Zjazd 1 w Warszawie. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zgody dysponenta obiektu na wykonanie prac instalacyjnych, jeżeli są one niezbędne do świadczenia usługi.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.01.01.2022Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.09.12.2021.7

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i tarasów w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Biuro w Warszawie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i tarasów w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w WarszawiePobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.10.12.2021.4

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym – w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w WarszawiePobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.11.12.2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2022 r.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2022 r., w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny Xerox 700i Digital Color Press, zwanej dalej: „Maszyną”, będącej w zasobach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i zainstalowanej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział III) w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022

Miejsce wykonania zamówienia:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 13.12.2021 r. do godz. 9:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.11.12.2021Pobierz