Stanowiska ds. Realizacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro; realizacja lub koordynacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dotyczących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Stanowisko ds. Informatyczno-Technicznych

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze; administrowanie siecią komputerową Biura; sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze; wdrażanie systemów i innych rozwiązań teleinformatycznych w Biurze;zapewnienie kompatybilności zakupów IT dokonywanych na potrzeby Biura;instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci LAN, serwerów oraz systemów informatycznych;sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego w Biurze;planowanie, wdrażanie i rozbudowa infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz systemów informatycznych;wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa danych oraz systemów;sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa haseł i dostępu do sieci;obsługiwanie centrali telefonicznej Biura;zapewnienie wsparcia technicznego użytkowników w zakresie obsługi urządzeń i systemów informatycznych (Helpdesk);obsługiwanie i dokonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego i biurowego;prowadzenie dokumentacji sieci i sprzętu komputerowego;sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania w Biurze;prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej urządzeń informatycznych Biura;uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu merytorycznego działania Biura;prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego;prowadzenie stron internetowych Biura we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura;współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 Regulaminu.

Kancelaria Biura

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

przyjmowanie i wysłanie korespondencji Biura w innej formie niż elektroniczna; prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących z Biura; dostarczanie korespondencji wewnątrz Biura;obsługa logistyczna seminariów i konferencji organizowanych przez Biuro we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi.

Sekretariat Dyrektora

Do zadań tego samodzielnego stanowiska należy:

prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora; przyjmowanie i wysyłanie korespondencji w formie elektronicznej oraz prowadzenie jej dziennika; obsługa ePUAP; prowadzenie rejestru delegacji służbowych;rezerwacja sali konferencyjnej na spotkania organizowane przez Dyrektora.

Sekretarz czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”

Do tego samodzielnego stanowiska należą zadania:

współpraca z Zastępcą Przewodniczącego zespołu redakcyjnego, Redaktorem Naczelnym oraz Radą Naukową czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”; uczestnictwo w spotkaniach zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” w wyznaczanych przez Redaktora Naczelnego terminach; redagowanie tekstów nadesłanych do Redakcji czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”, które zostały wytypowane do publikacji;wykonywanie korekty i redakcji językowej tekstów w wersji elektronicznej lub papierowej, przeznaczonych do publikacji w czasopiśmie naukowym „MAZOWSZE Studia Regionalne” w języku polskim;wykonywanie korekty i stosowanie prawidłowego zapisu bibliograficznego tekstów anglojęzycznych;pozyskiwanie artykułów do publikacji.

Stanowiska Organizacyjno-Administracyjne

Zadania samodzielnych stanowisk organizacyjno-administracyjnych w oddziałach terenowych:

obsługa kancelaryjna oddziału terenowego; zapewnienie obsługi sekretariatu, organizowanie i zapewnienie obsługi spotkań oraz prowadzenie terminarza Dyrektora Oddziału Terenowego; zapewnienie obsługi logistycznej seminariów i konferencji organizowanych przez oddział terenowy we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym oraz właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;zapewnienie obsługi logistycznej wyjazdów służbowych pracowników oddziału terenowego;współpraca z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym w organizowaniu zakupów materiałów, środków trwałych oraz usług niezbędnych do funkcjonowania oddziału terenowego;sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku w oddziale terenowym;współpraca w sprawach kadrowych z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Kadr i Szkoleń;współpraca w sprawach finansowo-księgowych z Zespołem Finansowo-Księgowym;gromadzenie, archiwizowanie oraz przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym;udział w administrowaniu budynkiem lub pomieszczeniami oddziału terenowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym;udział w  gospodarowaniu mieniem oddziału terenowego i prowadzeniu ewidencji ilościowo-wartościowej we współpracy z Zespołem Organizacyjno-Administracyjnym.

Inspektor Ochrony Danych

Realizuje zadania wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w szczególności:

informowanie Administratora Danych Osobowych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;prowadzenie współpracy z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych;pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;udzielanie wsparcia współpracownikom w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych;prowadzenie nadzoru oraz przeprowadzanie audytów dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych;przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych;prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowanie świadomości i wiedzy pracowników Biura w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;zapewnienie wsparcia dla Administratora Danych Osobowych przy rozwiązywaniu bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych;opiniowanie umów i klauzul umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych;opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Pełnomocnik  Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933) i w tym zakresie podlega Dyrektorowi Biura.

Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą w szczególności:

zapewnienie ochrony informacji niejawnych;zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;opracowywanie i aktualizacja, wymagającego akceptacji Dyrektora, planu ochrony informacji niejawnych w Biurze, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;zawiadamianie ABW lub SKW, zgodnie z właściwością, o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;realizowanie zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Biura.