Pełnomocnik  Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933) i w tym zakresie podlega Dyrektorowi Biura.

Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych należą w szczególności:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  • kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  • opracowywanie i aktualizacja, wymagającego akceptacji Dyrektora, planu ochrony informacji niejawnych w Biurze, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  • zawiadamianie ABW lub SKW, zgodnie z właściwością, o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;
  • realizowanie zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Biura.