Zespół Kadr i Szkoleń

Do zadań Zespołu Kadr i Szkoleń należy w szczególności:

 • opracowywanie zasad polityki kadrowej i jej realizacja;
 • planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych oraz gospodarowanie limitem wynagrodzeń we współpracy z Głównym Księgowym;
 • prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Biurze;
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;
 • prowadzenie spraw w zakresie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych;
 • prowadzenie spraw w zakresie planowania indywidualnej ścieżki kariery pracowników;
 • prowadzenie ewidencji pracowników;
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz awansowania, przeszeregowywania i wynagradzania;
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
 • prowadzenie obsługi pracowników w zakresie:
  • przygotowywania wniosków o wypłatę świadczeń, wynikających ze stosunków pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
  • załatwiania formalności związanych z przejściem na emeryturę lub rentę,
  • ewidencjonowania urlopów i zwolnień lekarskich,
  • wystawiania dokumentów i zaświadczeń;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • angażowanie środków na wynagrodzenia pracowników Biura;
 • realizacja działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • sporządzanie rocznego planu szkoleń pracowników Biura;
 • prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw kadrowych.
 • wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze, w tym:
  • prowadzenie kontroli i analizy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze,
  • dokonywanie corocznych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze,
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • realizowanie zadań, o których mowa w §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).