Opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach II etapu naboru do programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 r. dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce wraz z przeprowadzeniem spotkań informacyjnych ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja Projektu, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym oraz opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach II etapu naboru do programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 r. dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia wraz z przeprowadzeniem spotkań informacyjnych ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja projektu, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom.

Załącznik nr 3a – JEDZ w formacie xmlPobierz

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniuPobierz

Specyfikacja warunków zamówieniaPobierz

Edytowalna wersja formularza JEDZPobierz

Interlockingmatrix PL WorkshopPobierz

JEDZ instrukcjaPobierz

Naming of elements in RailSys Model 2017-05-10Pobierz

OPZ Rewitalizacja Ostrów-MałkiniaPobierz

OPZ Rewitalizacja Sokołów_SiedlcePobierz

Wskazówki wykonywania obliczeń trakcyjnych w RailSys (wersja 1.0)Pobierz

Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych 2015-03-10 v1.0Pobierz

Załącznik nr 9 Istotne warunki umowyPobierz

Załącznik nr 1d – Ir-11 Instrukcja o rozkładzie jazdyPobierz

Załącznik nr 1e – Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowegoPobierz

Załącznik nr 1f – Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowejPobierz

Załącznik nr 1g – Pasażerski Model TransportowyPobierz

Załącznik nr 2 Formularz ofertowyPobierz

Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usługPobierz

Załącznik nr 6 do SWZ wykaz osóbPobierz

Załącznik nr 7 a do SWZ oświadczenie – art 125 OSW o spełnieniu warunków postępowaniaPobierz

Załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie – art 125 pzpPobierz

Załącznik nr 8 do SWZ wykorzystanie zasobów innego podmiotuPobierz

Interlockings

Delays v2

Wyjaśnienie treści SWZPobierz

Wyjaśnienie treści SWZPobierz

Wyjaśnienie treści SWZPobierz

Wyjaśnienie treści SWZPobierz

Załącznik nr 2 Formularz ofertowyPobierz

Załącznik nr 7 b do SWZ oświadczenie – orzeczenie brak zakazu ubiegania się o zamówienie publicznePobierz

Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaPobierz

Informacja z otwarcia ofertPobierz

Informacja o wyborze ofert (II część)Pobierz

Informacja o wyborze oferty (I część)Pobierz

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Danych Osobowych – Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności: realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), w szczególności:informowanie Administratora Danych Osobowych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;prowadzenie współpracy z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych;pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;udzielanie wsparcia współpracownikom w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych;prowadzenie nadzoru oraz przeprowadzanie audytów dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych;przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych;prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowanie świadomości i wiedzy pracowników Biura w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;zapewnienie wsparcia dla Administratora Danych Osobowych przy rozwiązywaniu bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych;opiniowanie umów i klauzul umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych;opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych.Zadania z zakresu ochrony danych osobowych mogą być zlecane podmiotom zewnętrznym.

Samodzielne Stanowisko ds. Realizacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Realizacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro; realizacja lub koordynacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dotyczących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora należy w szczególności:

obsługa korespondencji wpływającej do Biura w Warszawie; zapewnienie obsługi sekretariatu Dyrektora; prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyczno-Technicznych

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyczno-Technicznych należy w szczególności:

zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze;administrowanie siecią komputerową Biura;sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze;wdrażanie systemów i innych rozwiązań teleinformatycznych w Biurze;zapewnienie kompatybilności zakupów IT dokonywanych na potrzeby Biura;instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci LAN, serwerów oraz systemów informatycznych;sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego w Biurze;planowanie, wdrażanie i rozbudowa infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz systemów informatycznych;wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa danych oraz systemów;sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa haseł i dostępu do sieci;obsługiwanie centrali telefonicznej Biura;zapewnienie wsparcia technicznego użytkowników w zakresie obsługi urządzeń i systemów informatycznych (Helpdesk);obsługiwanie i dokonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego i biurowego;prowadzenie dokumentacji sieci i sprzętu komputerowego;sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania w Biurze;prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej urządzeń informatycznych Biura;uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu merytorycznego działania Biura;prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego;prowadzenie stron internetowych Biura, z wyłączeniem strony internetowej periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”.

Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w Biurze, że od dnia 19 czerwca 2005 r. w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902), Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie jest:

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w WarszawieMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów naboru pracowników. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666),ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Regulamin naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze i kierownicze w MBPR w WarszawiePobierz

Kierownictwo biura

Aktualne kierownictwo Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawiedr Elżbieta Kozubek

Zastępca Dyrektora ds. Uzgodnień i Opiniidr Michał Czaykowski

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-AdministracyjnychMarek Lipiński

Oddział Terenowy Siedlce

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach (OTS) wykonuje opracowania projektowe i analityczno-studialne z zakresu: energetyki, gospodarki, turystyki i osadnictwa. Uczestniczy w wykonywaniu zadań samorządu województwa mazowieckiego dotyczących uzgadniania lub opiniowania projektów dokumentów sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a także sporządza projekty opinii i stanowisk do dokumentów i ustaw z zakresu planowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz energetyki. Pracownicy Oddziału uczestniczą także w ocenie konkursowej wniosków aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie uchwały nr 1212/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r.

Do głównych zadań OTS należy:

Współudział w opracowywaniu (aktualizacji) dokumentów:Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 166/10 z dnia 11 października 2010 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. art.14 ust.3)Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Uchwała Nr 145/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)Obsługa obszaru dziewięciu powiatów (łosickiego, garwolińskiego, mińskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego oraz miasta Siedlce) w zakresie planowania przestrzennego i postępowania lokalizacyjnego:wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,uzgodnienia projektów ww. dokumentów planistycznych,uzgodnienia decyzji administracyjnych: o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,opinie do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.Obsługa obszaru całego województwa mazowieckiego w zakresie planowania energetycznego i przygotowywanie opinii Samorządu Województwa Mazowieckiego do:projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,założeń do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin,wniosków o wydanie koncesji w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami lub energią.

Oddział Terenowy Radom

Do głównych zadań Oddziału Terenowego MBPR w Radomiu (OT Radom) należą opracowania z dziedziny transportu oraz innych elementów infrastruktury technicznej. Obszar działania OT Radom obejmuje tereny powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i miasta Radom.

W Oddziale wykonywane są analizy i studia związane z rozwojem regionalnym oraz planowaniem przestrzennym.OT Radom przygotowuje również uzgodnienia i opinie w następujących kwestiach w ramach obszaru działania Oddziału:

Współudział w przygotowaniu procesu inwestycyjnego w województwie mazowieckim. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Oddział przygotowuje uzgodnienia i opinie do projektów głównych dokumentów gminnych w zakresie planowania przestrzennego:studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminprojektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoSporządzanie uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.Przygotowywanie opinii do materiałów w trybie specustaw:Wydawanie opinii w zakresie zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym, w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)Przygotowywanie opinii pomocniczych we współpracy z właściwymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:Do wniosków o przeznaczeniu gruntów na cele nierolne i nieleśne (Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Ponadto OT Radom koordynuje prace związane z opracowywaniem dwóch wojewódzkich programów rozwoju:

Program Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1478/66/11 z dnia 19 lipca 2011 r.

na podstawie:

art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241),

w związku z:

art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Program Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1479/66/11 z dnia 19 lipca 2011 r.na podstawie:

art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241),

w związku z:

art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)