Wynik naboru do ogłoszenia nr 10/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 10/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 9/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 9/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 8/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 8/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 7/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 7/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Zespół Planowania Strategicznego

Zadania zespołu:

opracowywanie założeń do dokumentów strategicznych i planistycznych; opracowywanie strategii rozwoju Województwa, strategii ponadregionalnych oraz raportów z monitoringu realizacji strategii rozwoju Województwa; sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa i jego ocena; dokonywanie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowywanie raportu o jego stanie; opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych i problemowych; opracowywanie studiów i raportów związanych z rozwojem Województwa, we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych;prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem corocznego raportu o stanie Województwa oraz obsługa techniczna i organizacyjna zespołu właściwego do spraw przygotowania raportu o stanie Województwa;sporządzanie audytu krajobrazowego we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych oraz oddziałami terenowymi;opiniowanie dokumentów rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu Województwa w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;prowadzenie prac na rzecz międzywojewódzkiej współpracy w zakresie polityki rozwoju;współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowaniu dokumentów w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu Województwa;współpraca z krajowymi lub zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi lub stowarzyszeniami zawodowymi;wykonywanie zadań Województwa wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) we współpracy z Zespołem Modelowania Danych Przestrzennych oraz z zespołami uzgodnień i opinii;współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu w zakresie wydawania opinii co do zasadności realizacji planowanych przez gminy działań – zgodności ze strategią rozwoju Województwa oraz spełnienia  przesłanek określonych w art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412 i 1378);prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem i realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Zespół Uzgodnień i Opinii

Do zadań zespołu należą:

realizacja zadań samorządu Województwa dotyczących polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego; prowadzenie rejestru inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym; prowadzenie  bazy inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym; przygotowywanie opinii, analiz i stanowisk do projektów ustaw, rozporządzeń i dokumentów europejskich, rządowych oraz regionalnych; uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego;prowadzenie spraw związanych z interwencjami, protestami, zapytaniami, interpelacjami i petycjami kierowanymi do organów samorządu Województwa;prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zespół Modelowania Danych Przestrzennych

Zadania zespołu:

tworzenie i aktualizacja bazy danych przestrzennych; sporządzanie audytu krajobrazowego we współpracy z Zespołem Planowania Strategicznego oraz oddziałami terenowymi; współudział w opracowywaniu studiów i raportów związanych z rozwojem Województwa;przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych i statystycznych;prowadzenie i aktualizacja geoportalu;współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami samorządu terytorialnego;analiza i modelowanie danych przestrzennych dotyczących transportu;przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby samorządu Województwa w zakresie rozwoju transportu regionalnego;współpraca z Departamentem Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w  Warszawie oraz z innymi podmiotami na rzecz rozwoju transportu; współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi lub stowarzyszeniami zawodowymi.

Zespół Wydawniczy

Zadania zespołu:

organizowanie procesu wydawniczego Biura, przygotowywanie redakcyjne i techniczne powierzonych materiałów; współpraca z zespołem redakcyjnym, prowadzenie prac administracyjnych i organizacyjnych dotyczących czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”; skład oraz przygotowywanie materiałów do druku, zgodnie z procesem wydawniczym; udział w postępowaniach przetargowych na druk i oprawę introligatorską; prowadzenie strony internetowej czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;tworzenie projektów graficznych na potrzeby Biura;sprawowanie nadzoru nad poprawnym używaniem logotypów: Biura, marki MAZOWSZE oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;sprawowanie nadzoru nad konserwacją, użytkowaniem oraz wymianą maszyn powielająco-drukujących i urządzeń introligatorskich.

Zespół Organizacyjno – Administracyjny

Zespół zapewnienia funkcjonowanie Biura, w szczególności poprzez:

administrowanie pomieszczeniami Biura i sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną oraz współpraca w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych i podmiotami zewnętrznymi; gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz współpraca w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych; prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów Biura;prowadzenie spraw z zakresu udzielania przez Biuro zamówień publicznych,w tym organizowanie zakupu materiałów oraz innych środków trwałych i usług, niezbędnych do funkcjonowania Biura;prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240);prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego Biura;prowadzenie spraw z zakresu zakupów wspólnych oraz współpraca z Urzędem w tym zakresie;współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Biurze;współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 Regulaminu;prowadzenie spraw związanych z procedowaniem zarządzeń Dyrektora;prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Biurze, rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Dyrektora, rejestru umów i porozumień zawieranych przez Biuro;wprowadzanie danych do rejestru umów, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz udostępnianie tych umówprowadzenie księgozbioru Biura;prowadzenie BIP we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;koordynowanie udzielania informacji publicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;zabezpieczenie potrzeb transportowych Biura;obsługa logistyczna krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Biura;prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu działania Biura.