Zespół Finansowo – Księgowy

Do zakresu działań zespołu należy:

prowadzenie rachunkowości Biura; przygotowywanie projektu planu finansowego Biura oraz jego zmian, we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie; opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Biura; przygotowywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów Biura; sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw prowadzonych przez Zespół;kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym;sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Biura;obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;sporządzanie wyceny inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;przeprowadzanie inwentaryzacji, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych na rachunkach bankowych i należności;wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz innych o wypłacanym wynagrodzeniu;prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych;sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego;przygotowywanie informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków planu finansowego Biura;wykonywanie innych czynności finansowo-księgowych w zakresie niezastrzeżonym dla Głównego Księgowego.

Główny Księgowy

Do zakresu zadań Głównego Księgowego należą:

zapewnienie należytego wykonywania obowiązków kierownika jednostki określonych w przepisach o rachunkowości i o finansach publicznych;zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb finansowo-księgowych Biura oraz prawidłowe wykonywanie planu finansowego;prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Biura;wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura; dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;sporządzanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych;sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych);sprawowanie nadzoru nad windykacją należności Biura;weryfikowanie pod względem finansowo-księgowym dowodów księgowych;weryfikowanie pod względem finansowo-księgowym umów zawieranych przez Biuro, w tym kontrasygnata umów pod względem finansowo-księgowym.

W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Głównego Księgowego obowiązków służbowych, zastępuje go osoba wskazana przez Dyrektora w uzgodnieniu z Głównym Księgowym.

Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

opracowywanie zasad polityki kadrowej i jej realizowanie; planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych oraz gospodarowanie limitem wynagrodzeń we współpracy z Głównym Księgowym; prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Biurze; prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej; prowadzenie spraw w zakresie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych; prowadzenie spraw w zakresie planowania indywidualnej ścieżki kariery pracowników; prowadzenie ewidencji pracowników;przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz awansowania, przeszeregowywania i wynagradzania;ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;obsługa pracowników w zakresie:przygotowywania wniosków o wypłatę świadczeń, wynikających ze stosunków pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),załatwiania formalności związanych z przejściem na emeryturę lub rentę,ewidencjonowania urlopów i zwolnień lekarskich,wystawiania dokumentów i zaświadczeń;prowadzenie akt osobowych pracowników Biura;angażowanie środków na wynagrodzenia pracowników Biura;realizowanie działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Biura;sporządzanie rocznego planu szkoleń pracowników Biura;prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw kadrowych;współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 Regulaminu;współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. BHP dotycząca ustalania planów szkoleń pracowników Biura w zakresie BHP.

Stanowisko ds. BHP

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy w szczególności wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze, w tym:

prowadzenie kontroli i analizy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze; dokonywanie corocznych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze; prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;realizowanie zadań, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).

Stanowisko ds. Pomocy Prawnej

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Biura w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), w szczególności:

udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie związanym z działalnością Biura; sporządzanie opinii prawnych w zakresie przedkładanych problemów prawnych; współpraca pod względem formalnoprawnym z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie przy tworzeniu oraz zmianach wewnętrznych aktów prawnych; współpraca pod względem formalnoprawnym z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie przy tworzeniu projektów umów cywilnoprawnych oraz uchwał i informacji dla Zarządu;występowanie z wnioskiem do Dyrektora o wszczęcie postępowania sądowego w przypadku stwierdzenia przez Głównego Księgowego wymagalnych należności względem Biura;reprezentowanie Biura przed sądami, organami administracji państwowej i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie udzielonych pełnomocnictw;współpraca z Zespołem Finansowo-Księgowym w zakresie egzekucji;prowadzenie repertorium spraw sądowych;informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym związanych z działalnością Biura;prowadzenie podręcznej biblioteki publikacji i wydawnictw prawniczych.

Stanowiska ds. Realizacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro; realizacja lub koordynacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dotyczących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Stanowisko ds. Informatyczno-Technicznych

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

zapewnienie niezawodnego i ciągłego funkcjonowania sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze; administrowanie siecią komputerową Biura; sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sieci, urządzeń teleinformatycznych i oprogramowań użytkowanych w Biurze; wdrażanie systemów i innych rozwiązań teleinformatycznych w Biurze;zapewnienie kompatybilności zakupów IT dokonywanych na potrzeby Biura;instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci LAN, serwerów oraz systemów informatycznych;sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego w Biurze;planowanie, wdrażanie i rozbudowa infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz systemów informatycznych;wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa danych oraz systemów;sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa haseł i dostępu do sieci;obsługiwanie centrali telefonicznej Biura;zapewnienie wsparcia technicznego użytkowników w zakresie obsługi urządzeń i systemów informatycznych (Helpdesk);obsługiwanie i dokonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego i biurowego;prowadzenie dokumentacji sieci i sprzętu komputerowego;sprawowanie nadzoru nad legalnością oprogramowania w Biurze;prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej urządzeń informatycznych Biura;uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu merytorycznego działania Biura;prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego;prowadzenie stron internetowych Biura we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura;współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 29 Regulaminu.

Kancelaria Biura

Do zadań tego wieloosobowego stanowiska należy:

przyjmowanie i wysłanie korespondencji Biura w innej formie niż elektroniczna; prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących z Biura; dostarczanie korespondencji wewnątrz Biura;obsługa logistyczna seminariów i konferencji organizowanych przez Biuro we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi.

Sekretariat Dyrektora

Do zadań tego samodzielnego stanowiska należy:

prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora; przyjmowanie i wysyłanie korespondencji w formie elektronicznej oraz prowadzenie jej dziennika; obsługa ePUAP; prowadzenie rejestru delegacji służbowych;rezerwacja sali konferencyjnej na spotkania organizowane przez Dyrektora.

Sekretarz czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”

Do tego samodzielnego stanowiska należą zadania:

współpraca z Zastępcą Przewodniczącego zespołu redakcyjnego, Redaktorem Naczelnym oraz Radą Naukową czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”; uczestnictwo w spotkaniach zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” w wyznaczanych przez Redaktora Naczelnego terminach; redagowanie tekstów nadesłanych do Redakcji czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”, które zostały wytypowane do publikacji;wykonywanie korekty i redakcji językowej tekstów w wersji elektronicznej lub papierowej, przeznaczonych do publikacji w czasopiśmie naukowym „MAZOWSZE Studia Regionalne” w języku polskim;wykonywanie korekty i stosowanie prawidłowego zapisu bibliograficznego tekstów anglojęzycznych;pozyskiwanie artykułów do publikacji.