Likwidacja nr 1/W/2024

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  • wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
  • oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
  • telefon kontaktowy;
  • odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 19 lipca 2024 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do godz. 11:00 na podany adres:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
numer telefonu: 22 518-49-01

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 22 518-49-01) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza
1.Notebook DellMBW/491/0109Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.
2.Notebook DellMBW/491/0148Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.
3.Rzutnik AcerMBW/II/003/0008Niesprawny.
4.Telefon SamsungMBW/II/004/0007Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.
5.Telefon SamsungMBW/II/004/0008 Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.
6.Telefon SamsungMBW/II/004/0011Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.
7.Telefon SamsungMBW/II/004/0012Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.
8.Telefon IphoneMBW/II/004/0013Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.
9.Telefon IphoneMBW/II/004/0014Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.
10.Telefon IphoneMBW/II/004/0015Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.
11.Telefon IphoneMBW/II/004/0016Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.
12.Notebook SonyMBW/II/005/0089Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.
13.Tablet AsusMBW/II/005/0090Przestarzały – niskie parametry techniczne.
14.Notebook DellMBW/II/005/0106Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.
15.UPSMBW/II/005/0109Niesprawny.
16.Notebook DellMBW/II/005/0153Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.
17.Notebook LenovoMBW/II/005/0154Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.