Skargi, wnioski i petycje

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1. Pisemnie

Listownie na adres:

Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

Pismem złożonym osobiście w kancelarii Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie:

Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

2. Za pomocą telefaksu: fax 22 518 49 49,3. Za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: biuro@mbpr.pl4. Za pomocą platformy elektronicznej ePuap/mbpr5. Ustnie do protokołu sporządzonemu przez pracownika przyjmującego zgłoszenie w siedzibie Mazowieckiego Biura Panowania Regionalnego w Warszawie lub w oddziale terenowym:

Oddział Terenowy MBPR w CiechanowiePowstańców Warszawskich 11; 06-400 Ciechanówtel. +48 23 672 35 99

Oddział Terenowy MBPR w OstrołęcePiłsudskiego 38; 07-410 Ostrołękatel. +48 29 766 65 88

Oddział Terenowy MBPR w PłockuKolegialna 19; 09-402 Płocktel. +48 24 262 59 88

Oddział Terenowy MBPR w RadomiuMokra 2; 26-600 Radomtel. +48 48 362 56 93

Oddział Terenowy MBPR w SiedlcachPułaskiego 19/21; 08-110 Siedlcetel. +48 25 632 56 43 

Ponadto w sprawach skarg i wniosków Dyrektor Biura bądź wyznaczony przez niego pracownik przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Biura, tj. od  8°° do 16°°.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie odbywa się zgodnie z przepisami:

Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,695,1298),Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności, dotyczące Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Informacja dotycząca trybu składania petycji w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie

Petycja może być złożona w interesie:

publicznym,podmiotu wnoszącego petycję,podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycje można składać:

1. Pisemnie

Listownie na adres:

Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

Pismem złożonym osobiście w kancelarii Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie:

Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

2. Za pomocą telefaksu: fax 22 518 49 49,3. Za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: biuro@mbpr.pl4. Za pomocą platformy elektronicznej ePuap/mbpr

Petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać każdy z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z nich,oznaczenie adresata petycji,określenie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Podstawa prawna:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Pobierz PDF

Statut

Załącznik do uchwały nr 48/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Rozdział 1 -Przepisy ogólne

§ 1.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, zwane dalej „Biurem”, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2.

Biuro działa w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11);ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327);uchwały nr X/37/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie;uchwały nr 199/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zmiany nazwy wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8331);niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą Biura jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Terenem działania Biura jest Województwo Mazowieckie.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 2 – Zakres działalności Biura

§ 6.

Biuro realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju, w tym zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opracowuje i realizuje w tym zakresie projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7.

Do zadań Biura należy w szczególności:

opracowywanie strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz innych dokumentów strategicznych, w tym strategii ponadregionalnej;opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego;opracowywanie raportu o stanie Województwa Mazowieckiego;sporządzanie audytu krajobrazowego Województwa Mazowieckiego;sporządzanie studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego;opracowywanie i realizowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;uczestniczenie w opracowywaniu projektów wojewódzkich programów rozwoju;wydawanie periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;przygotowywanie i wydawanie decyzji, postanowień albo opinii w sprawach określonych w przepisach:ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.1)),ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778),ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670),ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380, z 2020 r. poz. 471 i 2380 oraz z 2021 r. poz. 11),ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471, 875 i 1378),ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428),ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2021 r. poz. 234),ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485),ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234 i 1378),ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471),ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 r. poz. 234),ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego;organizowanie posiedzeń i zapewnienie obsługi Mazowieckiego Forum Terytorialnego;zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami terytorialnymi w zakresie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

Biuro pełni funkcję Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego.

Rozdział 3 – Organy zarządzające Biura

§ 9.

Działalnością Biura kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Mazowieckiego.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 10.

Dyrektor organizuje pracę i kieruje działalnością Biura przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora oraz dyrektorów oddziałów terenowych.Dyrektor za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcami dyrektora oraz dyrektorami oddziałów terenowych. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora lub dyrektorem oddziału terenowego nie jest wymagana w przypadku wniosku zastępcy dyrektora lub dyrektora oddziału terenowego o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.Zastępcy dyrektora oraz dyrektorzy oddziałów terenowych wykonują zadania.

§ 11.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Biura;sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Biura;sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej Biura;sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w działalności Biura;zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w Biurze;wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura;przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Biura.

Rozdział 3 – Struktura organizacyjna

§ 12.

Regulamin organizacyjny nadaje Biuru, w drodze zarządzenia, Dyrektor po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Biura, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w tym oddziałów terenowych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 13.

W skład Biura wchodzą oddziały terenowe.

§ 14.

Status prawny pracowników zatrudnionych w Biurze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.Zasady wynagradzania pracowników Biura określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437 oraz z 2020 r. poz. 268) oraz regulamin wynagradzania przyjęty zarządzeniem Dyrektora.

Rozdział 4 – Zasady gospodarki finansowej

§ 15.

Biuro działa w formie jednostki budżetowej.Działalność Biura jest finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 16.

Oświadczenia woli w imieniu Biura składa jednoosobowo Dyrektor.Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Biura.W zakresie gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 17.

Biuro prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.Zmiany w planie finansowym Biura wprowadzane są w trybie właściwym dla dokonywania zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego.Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 18.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Biura ponosi Dyrektor i główny księgowy w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 6Przepis końcowy

§ 19.

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Pobierz PDF

Oddział Terenowy Siedlce

Oddział Terenowy MBPR w Siedlcach (OTS) wykonuje opracowania projektowe i analityczno-studialne z zakresu: energetyki, gospodarki, turystyki i osadnictwa. Uczestniczy w wykonywaniu zadań samorządu województwa mazowieckiego dotyczących uzgadniania lub opiniowania projektów dokumentów sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a także sporządza projekty opinii i stanowisk do dokumentów i ustaw z zakresu planowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz energetyki. Pracownicy Oddziału uczestniczą także w ocenie konkursowej wniosków aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie uchwały nr 1212/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r.

Do głównych zadań OTS należy:

Współudział w opracowywaniu (aktualizacji) dokumentów:Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 166/10 z dnia 11 października 2010 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. art.14 ust.3)Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Uchwała Nr 145/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)Obsługa obszaru dziewięciu powiatów (łosickiego, garwolińskiego, mińskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego oraz miasta Siedlce) w zakresie planowania przestrzennego i postępowania lokalizacyjnego:wnioski do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,uzgodnienia projektów ww. dokumentów planistycznych,uzgodnienia decyzji administracyjnych: o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,opinie do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.Obsługa obszaru całego województwa mazowieckiego w zakresie planowania energetycznego i przygotowywanie opinii Samorządu Województwa Mazowieckiego do:projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,założeń do planów oraz planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin,wniosków o wydanie koncesji w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami lub energią.

Pobierz PDF

Oddział Terenowy Radom

Do głównych zadań Oddziału Terenowego MBPR w Radomiu (OT Radom) należą opracowania z dziedziny transportu oraz innych elementów infrastruktury technicznej. Obszar działania OT Radom obejmuje tereny powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i miasta Radom.

W Oddziale wykonywane są analizy i studia związane z rozwojem regionalnym oraz planowaniem przestrzennym.OT Radom przygotowuje również uzgodnienia i opinie w następujących kwestiach w ramach obszaru działania Oddziału:

Współudział w przygotowaniu procesu inwestycyjnego w województwie mazowieckim. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Oddział przygotowuje uzgodnienia i opinie do projektów głównych dokumentów gminnych w zakresie planowania przestrzennego:studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminprojektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoSporządzanie uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.Przygotowywanie opinii do materiałów w trybie specustaw:Wydawanie opinii w zakresie zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym, w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)Przygotowywanie opinii pomocniczych we współpracy z właściwymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:Do wniosków o przeznaczeniu gruntów na cele nierolne i nieleśne (Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Ponadto OT Radom koordynuje prace związane z opracowywaniem dwóch wojewódzkich programów rozwoju:

Program Rozwoju i Modernizacji Technologicznej Transportu Szynowego w Województwie Mazowieckim

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1478/66/11 z dnia 19 lipca 2011 r.

na podstawie:

art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241),

w związku z:

art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Program Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1479/66/11 z dnia 19 lipca 2011 r.na podstawie:

art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.)art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241),

w związku z:

art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

Pobierz PDF

Oddział Terenowy Płock

Oddział Terenowy MBPR w Płocku (OTP) wykonuje zadania z zakresu: problematyki społecznej, dziedzictwa kulturowego, bezrobocia i rynku pracy, procesów demograficznych, innowacji, a także w zakresie planowania przestrzennego obsługuje obszar ośmiu powiatów: gostynińskiego, grodziskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego i miasta Płock.

Główne zadania OTP:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowywane są:Projekty wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,Projekty uzgodnień studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,Projekty uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, we współpracy z właściwymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przygotowywane są:Opinie pomocnicze do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.Współudział w opracowywaniu:Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 166/10 z dnia 11 października 2010 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3)Opracowanie dokumentu pt: Wstępna Koncepcja Parku Przemysłowo Technologicznego w Modlinie (Ustalenie z posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 października 2009 r. – Protokół 290)Współudział w opracowywaniu:Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 42/12 z dnia 12 marca 2012 r. oraz opracował Zał. Nr 1 do Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015. Część analityczna – Uwarunkowania (art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)Sprawozdań z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009 (art. 87. ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)Założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa z art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3),Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Uchwała Nr 145/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)Monitoringu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i Oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),Współpraca:W przygotowywaniu opinii i stanowisk do dokumentów z zakresu krajowej polityki przestrzennej i regionalnej (Statut MBPR).W projektach europejskich i współpracy zagranicznej – Projekt D-Air– Niskoemisyjne regiony lotniskowe (w ramach Interreg IV C).Bilateralna z Regionem Sztokholmskim w zakresie: seminaria, opracowanie referatów i wystąpień, organizacja i udział w spotkaniach Porozumienie o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Sztokholmskim z dnia 15 marca 2002 r.W ocenie strategicznej projektów w ramach RPO WM (Uchwała nr 121/52/11 Zarządu WM z dnia 14 czerwca 2011),Z Geodetą Województwa Mazowieckiego w sprawie tworzenia baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (Zarządzenie 265/05 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2005r.).

Pobierz PDF

Oddział Terenowy Ostrołęka

Oddział Terenowy w Ostrołęce specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących m.in. szeroko rozumianej problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich w odniesieniu do obszaru całego województwa mazowieckiego. Poza powyższą problematyką Oddział zajmuje się również kwestiami dotyczącymi systemów zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania ścieków, a także zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności, tj. terenami zamkniętymi z obszaru województwa mazowieckiego. Uczestniczy w wykonywaniu zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa oraz bierze udział międzynarodowych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Do głównych zadań Oddziału należy:

Współudział w opracowywaniu (aktualizacji), monitorowaniu oraz ocenie dokumentów strategicznych i planistycznych województwa, m.in.:Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – Ustawa z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze – Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.).Pozyskiwanie i gromadzenie informacji niezbędnych do wykonywania zestawień, opracowań planistycznych oraz prac analityczno-studialnych z zakresu:rolnictwa i gospodarki żywnościowej;zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, w tym wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich;uwarunkowań i skutków integracji z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich województwa;infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;terenów zamkniętych (zastrzeżonych) ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.Obsługa obszaru sześciu powiatów, tj. ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, wołomińskiego oraz miasta Ostrołęki w zakresie przygotowywania projektów:wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;postanowień w sprawie uzgodnień projektów dokumentów planistycznych gmin (studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy);opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji;opinii do projektów „uchwał reklamowych”;opinii do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych/leśnych na cele nierolnicze/nieleśne.

Pobierz PDF

Oddział Terenowy Ciechanów

Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie (OTC) współuczestniczy w przygotowywaniu najważniejszych dokumentów planistycznych i strategicznych województwa mazowieckiego. Koncentracja prac skupiona jest w szczególności na problematyce ochrony środowiska i gospodarki wodnej w odniesieniu do obszaru całego województwa. Obejmuje ona takie zagadnienia jak: zasoby i walory regionu (m.in. wody powierzchniowe i podziemne, lesistość, obszary objęte ochroną prawną), gospodarka odpadami, zagrożenia powodziowe, jakość i zagrożenia środowiska przyrodniczego.

Do głównych zadań OTC należy:

Współudział w opracowywaniu (aktualizacji) dokumentów:Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 166/10 z dnia 11 października 2010 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3),Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Uchwała Nr 145/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).Przygotowywanie opracowania Ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska) oraz prognoz oddziaływania na środowisko do opracowywanych w MBPR dokumentów (ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).Monitoring i ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.Przygotowywanie Studiów i analiz z zakresu planowania przestrzennego, służące, jako materiały pomocnicze do aktualizacji dokumentów głównych.Przygotowywanie opinii i stanowisk do krajowych i wojewódzkich dokumentów z zakresu obszaru środowiska.Przygotowywanie wniosków, uzgodnień i opinii do projektów głównych dokumentów gminnych w zakresie planowania przestrzennego, tj.: planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).Sporządzanie uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy (z obszaru subregionu ciechanowskiego).Przygotowywanie opinii pomocniczych we współpracy z właściwymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego:Do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne (ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych)Do projektów planów aglomeracji ściekowych o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. (ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne).Współpraca z Geodetą Województwa Mazowieckiego w zakresie tworzenia bazy danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Pobierz PDF

Zespół Kadr i Szkoleń

Do zadań Zespołu Kadr i Szkoleń należy w szczególności:

opracowywanie zasad polityki kadrowej i jej realizacja; planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych oraz gospodarowanie limitem wynagrodzeń we współpracy z Głównym Księgowym;prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze w Biurze;prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;prowadzenie spraw w zakresie okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych;prowadzenie spraw w zakresie planowania indywidualnej ścieżki kariery pracowników;prowadzenie ewidencji pracowników;przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz awansowania, przeszeregowywania i wynagradzania;ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;prowadzenie obsługi pracowników w zakresie:przygotowywania wniosków o wypłatę świadczeń, wynikających ze stosunków pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),załatwiania formalności związanych z przejściem na emeryturę lub rentę,ewidencjonowania urlopów i zwolnień lekarskich,wystawiania dokumentów i zaświadczeń;prowadzenie akt osobowych;angażowanie środków na wynagrodzenia pracowników Biura;realizacja działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;sporządzanie rocznego planu szkoleń pracowników Biura;prowadzenie obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie spraw kadrowych.wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze, w tym:prowadzenie kontroli i analizy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze,dokonywanie corocznych ocen bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Biurze,prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,realizowanie zadań, o których mowa w §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

Pobierz PDF

O Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie (w skrócie MBPR) zostało utworzone na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr X/37/99 z dnia 17 maja 1999 roku pod nazwą Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego. W 2006 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 199/06 z dnia 9 października 2006 r. zmieniono nazwę Biura na obecnie obowiązującą. Pierwszy zakres działania Biura został określony w Statucie nadanym Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 187/XXVIII/799 z dnia 9 czerwca 1999 r.. Statut został zmieniony w: 2006 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 200/06 z 9 października 2006 r.; 2007 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 125/07 z 10 września 2007 r.; 2008 Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 243/08 z dnia 17 listopada 2008 r.. Obecnie obowiązujący statut uchwalono Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 282/08 z dnia 22 grudnia 2008 r.

Biuro zostało utworzone na bazie pełnego połączenia wojewódzkich biur planowania przestrzennego w byłych miastach wojewódzkich. Obecnie struktura organizacyjna MBPR obejmuje Biuro w Warszawie oraz 5 Oddziałów Terenowych w:

Ciechanowie,Ostrołęce,Płocku,Radomiu,Siedlcach.

Do statutowej działalności MBPR należy udział w realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w dziedzinie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności:

Opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 166/10 z dnia 11 października 2010 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);Opracowywanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego (Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr 84/11, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art.11 ust.1, Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art.14 ust.3);Opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Uchwała Nr 145/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 listopada 2004 roku, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa);Sporządzanie studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i przestrzennego;Opracowywanie i realizowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;Dokonywanie oceny strategicznej wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013;Prowadzenie banku danych i monitoringu zagospodarowania przestrzeni oraz współdziałanie z Departamentem Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP);Współudział w opracowaniu projektów wojewódzkich programów rozwoju;Przygotowywanie opinii o programach zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych;Wydawanie periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;Przygotowywanie wniosków, uzgodnień i opinii do projektów głównych dokumentów gminnych w zakresie planowania przestrzennego, tj.: planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);Przygotowywanie i wydawanie opinii, decyzji i postanowień w sprawach określonych w przepisach:o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,prawa energetycznego,o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji dróg publicznych,prawa wodnego,o transporcie kolejowym,o specjalnych strefach ekonomicznych;Przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa;Obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (WKU-A);Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami terytorialnymi w zakresie polityki rozwoju Województwa.

Pobierz PDF