Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.10.10.2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych router-ów:

  • 4 szt. FortiGate-40F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), symbol producenta FOR-FG-40F-BDL-950-12.
  • 1 szt. FortiGate-80F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), symbol producenta FOR-FG-80F-BDL-950-12
  • oraz dodatkowo serwisu:
  • FortiGate 80F FortiGate Cloud Management, Analisys and 1 Year Log Retention, symbol producenta FC-10-0080F-131-02-12

Przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pochodzi z polskiej dystrybucji.

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie dostawy zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

  • skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl
  • w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 28 października 2020 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.