Ogłoszenie nr 4/2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 kwietnia 2021

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie: nr 4/2021
Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - Oddział Terenowy w Radomiu
Nazwa stanowiska: starszy specjalista
Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Planowania Strategicznego w Radomiu
Wymiar etatu: pełny etat

Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 3500 zł  do 3900 zł (plus dodatek za wieloletnią pracę).

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. opracowywanie założeń do dokumentów strategicznych i planistycznych;
 2. opracowywanie strategii rozwoju województwa i strategii ponadregionalnych;
 3. sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego ocena;
 4. opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów funkcjonalnych i problemowych;
 5. opracowanie programów rozwoju dla obszarów funkcjonalnych  i problemowych;
 6. analizowanie dokumentów rządowych i europejskich w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego oraz ich opiniowanie;
 7. przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa
  w zakresie rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;
 8. prowadzenie prac na rzecz międzywojewódzkiej współpracy w zakresie polityki rozwoju;
 9. prowadzenie współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
  i jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowaniu dokumentów w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu województwa.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy komputerze,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu: transport;
 2. udokumentowany staż pracy minimum 3 lata;
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe minimum 2 lata przy projektach transportowych lub związanych z gospodarką przestrzenną lub urbanistyką;
 4. znajomość zasad prowadzenia polityki rozwoju oraz aktów prawnych w tym zakresie;
 5. znajomość problematyki planowania regionalnego i przestrzennego oraz aktów prawnych w tym zakresie;
 6. znajomość problematyki transportowej;
 7. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 8. umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office;
 9. znajomość programów: MapInfo lub ArcGIS lub QuantumGIS;
 10. umiejętność pracy w zespole;
 11. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 12. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 13. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 14. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w użytkowaniu baz danych przestrzennych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania DOCX lub PDF),
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania),
 • oświadczenia dla kandydatów (do pobrania DOCX lub PDF),
 • kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectwa pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy oraz doświadczenie zawodowe (min. 2 lata) w zakresie pracy przy projektach transportowych lub związanych z gospodarką przestrzenną lub urbanistyką.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
w Warszawie , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

do dnia 26.05.2021 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem  w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr  4/2021”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (www.mbpr.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
 • e-mail:  IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu naboru2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych

Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie są komisyjnie niszczone nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2021-04-21
Data publikacji:2021-04-21
Osoba sporządzająca dokument:Aldona Kasenko
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:101