Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.08.10.2020.5

Informacja dotyczy postępowania na zakup i dostawę bezzałogowej platformy latającej dla Mazowieckie Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Dilectro z Warszawy.