Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.03.02.2019

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji dedykowanej do wyświetlania danych przestrzennych o określonej funkcjonalności (Geoportal) dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia

Aplikacja nazywana w dalszej części dokumentu jest Geoportalem. Geoportal powinien być:

  • wydajny w kontekście szybkości wyświetlania danych.
  • czytelny dla nieprofesjonalistów, umożliwiając im przeglądanie danych przestrzennych bez szkolenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i umiejętności obsługi komputera.
  • ma być dostosowany do identyfikacji wizualnej jednostki Zamawiającego, gdzie kolorem dominującym w menu, będzie kolor biały, akcenty kolorystyczne będą w barwach zielonych zgodnych z identyfikacją wizualną Biura dostępną na stronie.
  • ma posiadać możliwość łatwej aktualizacji i dodawania nowych danych opracowanych kartograficznie w projektach QGIS, do publikacji w Geoportalu, przez uprawnionych i przeszkolonych administratorów.
  • ma posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o nowe narzędzia mapy i funkcjonalności Geoportalu, bez konieczności modyfikacji podstawowej architektury Geoportalu.
  • ma posiadać możliwość wyświetlania danych WMS z Geoportali gmin z województwa mazowieckiego.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowo-cenowym w jednej z dopuszczalnych form:

  • skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl
  • pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro, punkt kancelaryjny.

Termin składania ofert: 4 marca 2019 r. do godz. 1200

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.