Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.01.02.2019

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji lub pobytów hotelowych, opcjonalnie wynajmu samochodów, związanych z podróżami służbowymi pracowników Zamawiającego.

Informacje wprowadzające

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi polegającej na dokonywaniu dla Zamawiającego:

 • Zakupu biletu lotniczego międzynarodowego
 • Zakupu biletu lotniczego – linie low cost
 • Zakupu biletu lotniczego krajowego
 • Zwrotu oraz zmiany biletów lotniczych
 • Zakupu biletu kolejowego w formie elektronicznej
 • Zakupu biletu kolejowego w formie papierowej
 • Obsługi zwrotu lub zmiany biletów kolejowego
 • Obsługi rezerwacji oraz rozliczenia pobytu hotelowego
 • Opłaty za wynajem samochodu
 • Zakupu polisy ubezpieczeniowej

Zamawiający przewiduje do 31.12.2019 r. delegacje dla 30 pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Szacunkowa liczba uczestników wyjazdów ma charakter orientacyjny, do sporządzenia kalkulacji ceny przyjęte zostały wartości prognozowane przez MBPR na podstawie posiadanych danych. Rzeczywista ilość uczestników wyjazdów uzależniona będzie od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego. Z realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynikającą z oferty prowizję.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

 • skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
 • pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.
 • Termin składania ofert: 22.02.2018 r. do godz. 1500

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w pkt 4 zapytania ofertowego.