Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.10.10.2020.5

Informacja dotyczy postępowania na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Ikaria z Łodzi.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Pobierz PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.08.10.2020.5

Informacja dotyczy postępowania na zakup i dostawę bezzałogowej platformy latającej dla Mazowieckie Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Dilectro z Warszawy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Pobierz PDF

Zakończone – Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego dotyczy zakupu i dostawy licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020Pobierz

Pobierz PDF

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.10.10.2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych router-ów:

4 szt. FortiGate-40F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), symbol producenta FOR-FG-40F-BDL-950-12.1 szt. FortiGate-80F Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP), symbol producenta FOR-FG-80F-BDL-950-12oraz dodatkowo serwisu:FortiGate 80F FortiGate Cloud Management, Analisys and 1 Year Log Retention, symbol producenta FC-10-0080F-131-02-12

Przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pochodzi z polskiej dystrybucji.

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie dostawy zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 28 października 2020 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.10.10.2020Pobierz

Pobierz PDF

Zakończona – Oferta pracy – Ogłoszenie nr 20/2020

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie: nr 20/2020 Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie Nazwa stanowiska: starszy referent Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Planowania Strategicznego w Ciechanowie Wymiar etatu: pełny etat

Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 3000 zł do 3500 zł (puls dodatek za wieloletnią pracę).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Udział w pracach analityczno – studialnych i koncepcyjnych z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.Udział w sporządzaniu projektów dokumentów, jak: strategia rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prognoza oddziaływania na środowisko do sporządzanych dokumentów, audyt krajobrazowy.Udział w przygotowywaniu opinii dotyczących nowych regulacji prawnych oraz dokumentów krajowych i europejskich w obszarze rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.Przygotowywanie opinii, wystąpień, prezentacji na potrzeby samorządu województwa.Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi UM i jednostkami samorządu terytorialnego w przygotowaniu dokumentów w ramach prowadzonej polityki rozwoju samorządu województwa.

Warunki pracy:

praca biurowa przy komputerze,budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe, kierunek: gospodarka przestrzenna.Znajomość przepisów z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.Umiejętność poprawnego przygotowywania pism, wystąpień, stanowisk.Umiejętność obsługi komputera i korzystania z oprogramowania GIS.Umiejętność samodzielnego opracowywania analiz i wyników badań.Znajomość języka angielskiego.Posiadanie obywatelstwa polskiego.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość MapInfo.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),kwestionariusz osobowy (do pobrania DOCX lub PDF),klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania),oświadczenia dla kandydatów (do pobrania DOCX lub PDF),kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie,kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

do dnia 03.11.2020 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr 20/2020”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Administrator – Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

Inspektor ochrony danych – Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawae-mail: IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania – Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu naboru [2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody [3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie [4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4]Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych – Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie są komisyjnie niszczone nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych – Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

kwestionariusz osobowyPobierz

lub

kwestionariusz osobowyPobierz

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatówPobierz

oświadczenia dla kandydatówPobierz

lub

oświadczenia dla kandydatówPobierz

Pobierz PDF

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.09.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na okres 12 miesięcy licencji oprogramowania antywirusowego McAfee Complete EndPoint Protection – Business [LICENSE: Per Node. DELIVERABLE: Software Download. PRODUCT INCLUDES: MVISION Endpoint (for Windows 10 only), McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform (Windows, Mac, Linux) including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real Protect, McAfee Security for Email Servers, Device Control, Drive Encryption, File & Removable Media Protection, Management of Native Encryption, McAfee Security for Microsoft SharePoint, VirusScan Enter-prise for Storage, McAfee Application Control for PCs and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises or public cloud)] w ilości 140 szt. wraz z opieką serwisową. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do udzielenia 140 licencji ww. oprogramowania uprawniających do pobierania w okresie 12 miesięcy, uaktualnień bazy danych wirusów programu użytkowanego przez zamawiającego (tzw. subskrypcja aktualizacji bazy danych wirusów Oprogramowanie jest i będzie wykorzystywane do ochrony oprogramowania Microsoft Server 2012 i nowszych, serwerów wirtualnych oraz stacji roboczych Windows 7 i nowszych.Sposób licencjonowania: ProtectPLUS Perpetual License with 1yr Business Software Suport – licencja wieczysta.Zapewnienie opieki serwisowej na 12 miesięcy od dnia 10 listopada 2020r., w szczególności:aktualizacji użytkowanego Oprogramowania wynikającej z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych.Telefoniczne wsparcie techniczne Oprogramowania McAfee w godzinach wskazanym przez Wykonawcę,Zgłaszanie usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania poprzez adres e-mail.czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia uszkodzenia – w nieprzekraczalnym terminie do 48 godzin;czas naprawy – w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni, licząc od następnego dnia zgłoszenia usterki. Termin ten zostaje przedłużony o soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.możliwość instalowania wszelkich aktualizacji oprogramowania McAfee, które będą miały miejsce w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, w tym aktualizacji obejmujących przejście na kolejną wersję oprogramowania (Upgrade)Dokumentacja w formie pisemnej (instrukcje, raport) z przeprowadzonych prac.Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12 miesięcznej gwarancji i rocznej rękojmi, liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag.W cenie oferty Wykonawca ma zapewnić wdrożenie zakupionego oprogramowania w wymiarze minimum 2 dni w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 9 listopada 2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 30 października 2020 r. do godz. 10:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020Pobierz

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.09.10.2020Pobierz

Pobierz PDF

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.08.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę bezzałogowej platformy latającej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę bezzałogowej platformy latającej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej oraz nieużywanej bezzałogowej platformy latającej (drona) DJI Mavic 2 PRO + Fly More Kit (pakiet akcesoriów – torba transportowa, 2 x akumulator Mavic 2, hub ładowania 4 akumulatorów, ładowarka samochodowa, adapter powerbank, 2 x para śmigieł).

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie dostawy zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plw wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 26 października 2020 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.08.10.2020.2Pobierz

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.08.10.2020Pobierz

Pobierz PDF

Ponowne wykorzystanie informacji

Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego będącej w zasobach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (dalej jako „MBPR”).

I. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.):

1) ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, tj. komercyjnym lub niekomercyjnym innym niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona;

2) informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o którym mowa w art. 3 ww. ustawy, tj. m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079,2054,  i 1079);

3) ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ww. ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

II. Sposoby udostępniania informacji sektora publicznego przez MBPR.

Informacje sektora publicznego, które są gromadzone w zasobach MBPR udostępniane są do ponownego wykorzystania:

1) poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.mbpr.pl/ (dalej jako „”BIP”);

2) na podstawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,

przy czym nie dotyczy to informacji, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

III. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

1. Dla informacji sektora publicznego opublikowanych w BIP, ustala się następujące warunki ponownego wykorzystywania:

1) podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego zobowiązany jest do:

a) podania informacji o źródle pochodzenia informacji sektora publicznego (adnotacja „Informacja pozyskana z BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie”),

b) podania informacji o czasie pozyskania informacji sektora publicznego (adnotacja „Informacja pozyskana z BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wg. stanu strony https://bip.mbpr.pl/ na dzień […]”),

c) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji sektora publicznego pozyskanej z BIP w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w pkt. 2) poniżej,

2) podmiot może ponownie wykorzystywać informacje sektora publicznego w wersji przetworzonej pod warunkiem poinformowania osób trzecich o przekazaniu im przetworzonej informacji sektora publicznego (adnotacja „Informacja pozyskana z BIP Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wg. stanu strony https://bip.mbpr.pl/  na dzień [ ], przetworzona w całości/w części”) oraz o zakresie tego przetworzenia, co nie wyłącza obowiązków podmiotu, określonych w pkt. 1) lit. a-c powyżej;

3) w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego pozyskanej z BIP, a następnie przetworzonej przez podmiot w całości lub w części, podmiot zobowiązuje się dokonać przedmiotowego przetworzenia w taki sposób, aby nie wprowadzić osób trzecich  w błąd;

4) w przypadku, gdy jakiekolwiek informacje sektora publicznego, lub ich części, opublikowane na stronie BIP będą stanowiły utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) lub będą stanowiły bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386), lub będą przedmiotem prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności prze­mysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) lub podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej lub będą przedmiotem prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej od­mian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213) – podmiot będzie miał prawo ponownie wykorzystywać przedmiotowe informacje, pod warunkiem nienaruszenia praw własności intelektualnej i praw autorskich lub innych praw przysługujących ich właścicielom, co oznacza między innymi obowiązek podmiotu poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy utworu lub bazy danych lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, przy czym informacje sektora publicznego chronione jako utwór lub baza danych i udostępniane na stronie BIP są udostępniane w celu ponownego wykorzystywania na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, o ile nie jest to stwierdzone inaczej;

5) MBPR nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem lub bazą danych przez podmiot w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące podmiotowi,

6) ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, co do zasady, jest bezpłatne;

7) MBPR ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP lub udostępniona na wniosek oraz nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej w BIP, w tym, nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia przez podmiot informacji sektora publicznego, którą następnie podmiot przekazuje w formie przetworzonej osobom trzecim.

2. Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek, tj. w przypadkach określonych w części V, ustala się następujące warunki ponownego wykorzystywania Informacji Publicznej:

1) MBPR określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy,

2) MBPR ma prawo ustalić opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w części X,

3) warunki ponownego wykorzystywania określone przez MBPR lub informacja o wysokości opłat za ponowne wyko­rzystywanie, jeżeli zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację,

4) warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć w szczególności:

a) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od MBPR;

b) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

c) zakresu odpowiedzialności MBPR za udostępniane lub przekazywane informacje,

d) ograniczenia prawa do wykorzystania informacji w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli informacje dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym lub zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odzna­czeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;

e) ograniczenia prawa do wykorzystania informacji w działalności niekomercyjnej, jeżeli informacje są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

IV. Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,

2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajem­nicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa,

3) w zakresie informacji będących informacjami sekto­ra publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, przy czym w tym wypadku odpowiednie zastosowanie ma postanowienie pkt. 2 zdanie drugie powyżej,

4) w zakresie informacji sektora publicznego:

a) których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu zadań publicznych określonych pra­wem;

b) objętych prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności prze­mysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) lub prawami własności przemysłowej pod­legającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej,

c) do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) lub prawa do bazy danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz 386) lub prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej od­mian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213) – przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane,

d) które są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583),

e) stanowiących program komputerowy.

2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nie wpływa na ochronę danych osobowych na podstawie prawa unijnego i krajowego, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej). Ponowne wykorzystywanie danych osobowych jest dopuszczalne zatem jednie, gdy jest ono zgodne z zasadą celowości, jak określono w art. 5 ust. 1 lit.b) i zasadą zgodności z prawem określoną w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679.

V. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej w zasobach MBPR wnosi się w przypadkach, gdy infor­macja:

1) nie została udostępniona w BIP;

2) została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzysty­wania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

VI. Warunki formalne wniosku.

A. Forma Wniosku

Wniosek wnosi się w postaci papierowej na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, albo elektronicznej na adres: biuro@mbpr.pl.

B. Treść Wniosku

Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji sektora publicznego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produk­tów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wska­zanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,

7) wskazanie okresu, przez który MBPR będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym –  jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

VII. Skutki braków formalnych Wniosku

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku MBPR wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków for­malnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawie­nie wniosku bez rozpoznania.

VIII. Termin rozpatrzenia Wniosku

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzyma­nia wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MBPR zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

IX. Sposób rozpatrzenia Wniosku

A. Po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa pod lit. B poniżej, MBPR:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponowne­go wykorzystywania,

2) informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,

3) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

4) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wy­korzystywanie;

5) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w części IV. W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w części IV pkt 4, MBPR wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego MBPR uzyskał dany przedmiot praw.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt. 4 powyżej, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MBPR o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu MBPR rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

B. Po rozpatrzeniu wniosku o umożliwienie ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym:

1) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wy­korzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

2) informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku w lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publicznego miałyby być udostępniane,

3) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w części IV. W przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w części IV pkt 4, MBPR wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego MBPR uzyskał dany przedmiot praw.

Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

X. Opłaty

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, MBPR może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania (jeśli będą) i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Koszty mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Ustalając wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Na żądanie wnioskodawcy MBPR podaje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

XI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzysty­wanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj­nego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2320, 2052 i z 2022 r. poz. 1301). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655, 1457 i 2320), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Pobierz PDF