Wynik naboru do ogłoszenia nr 45/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 45/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na dwa stanowiska pracy starszych referentów zostały wybrane Pani Patrycja Poniewierska zamieszkała w Warszawie oraz Pani Aneta Zyskowska zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru:

Pani Patrycja Poniewierska i Pani Aneta Zyskowska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się odpowiednią wiedzą w zakresie znajomości dokumentów strategicznych i planistycznych oraz głównych problemów województwa mazowieckiego.

Likwidacja nr 1/C/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Ciechanowieul. Powstańców Warszawskich 11,06-400 Ciechanównumer telefonu: 23 672 35 99

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów a w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 23 672 35 99) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza12341.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0035Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer o niskich parametrach technicznych nie współpracuje z aktualnym oprogramowaniem. Ulega częstym zawieszeniom i samoczynnym restartom. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego. Nie posiada dysku twardego.2.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0027Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer o niskich parametrach technicznych i nie współpracuje z aktualnym oprogramowaniem.Ulega częstym zawieszeniom. Nie posiada dysku twardego. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego.3.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0032Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer charakteryzuje się słabymi parametrami technicznymi: wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego. Nie posiada dysku twardego.4.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0033Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer wyeksploatowany, cechuje się niskimi parametrami technicznymi, które nie pozwalają na płynną pracę użytkownika. Nie posiada dysku twardego. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego .5.Komputer Dell Optiplex 3020MT    OTC/II/005/0040  Komputer z 2015 roku. Wyposażony w Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego.Nie posiada dysku twardego. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności. 6.Monitor Dell E-series E2011H UPS Ever Duo II 350OTC/491/0029  Monitor 19’’ z 2011 roku, przestarzały, posiada uszkodzony zasilacz, naprawa jest nieopłacalna. UPS jest uszkodzony, nie podtrzymuje zasilania.7.Monitor PHILIPS 190B7CG/00   UPS UPS EATON PW 5110OTC/491/0017Monitor 19’’ z 2007 roku, wyeksploatowany, o niskiej jakości wyświetlanego obrazu, posiada uszkodzony włącznik.   UPS EATON 5110 – urządzenie ma pękniętą obudowę, mocno wyeksploatowane.8.Monitor PHILIPS 190B7CG/00     Ruter CISCO DUAL ETHERNET SECURITY ROUTER 1800   Serwer HP DL185R05 QC     UPS APC SMART 1500OTC/491/5002  Monitor 19’’ z 2007 roku, wyeksploatowany, przestarzały, martwe piksele, przebarwienia na ekranie. Sprzęt nie ma zastosowania obecnie w biurze.   Ruter z 2008 roku obecnie nie wykorzystywany w MBPR, przestarzały, brak kompatybilności z urządzeniami aktywnymi. Brak wsparcia technicznego, co jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa  IT w Biurze.   Serwer z 2008 roku obecnie nie używany, wykorzystany system Windows Serwer 2008 R2, nie posiadający wsparcia producenta, co ma wpływ na bezpieczeństwo IT w Biurze. Nie posiada dysków twardych.   Zasilacz awaryjny z 2008 roku, wyeksploatowany.9.UPS APC BACK 500VAOTC/II/005/0044Urządzenie z 2018 roku posiada uszkodzoną elektronikę, dalsza eksploatacja nie jest wskazana.

Zakończona – Oferta pracy – Ogłoszenie nr 45/2022

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze.

Ogłoszenie: nr 45/2022. Miejsce pracy: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska: starszy referent. Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół Planowania Strategicznego w Warszawie. Wymiar etatu: 1/2 etatu.

Przewidywana kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto w przedziale 2200 zł do 2400 zł (plus dodatek za wieloletnią pracę).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

udział w pracach analityczno-studialnych, koncepcyjnych w zakresie problematyki rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego;udział w sporządzaniu strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, raportu o stanie województwa;współudział w opiniowaniu dokumentów krajowych z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego oraz regulacji prawnych;współudział  w opiniowaniu, zgłaszaniu uwag i wniosków do projektów aktów normatywnych;przygotowywanie wystąpień i prezentacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego i kierownictwa Biura.

Warunki pracy:

praca biurowa przy komputerze;budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe z dziedziny: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia;znajomość przepisów z zakresu rozwoju regionalnego oraz planowania przestrzennego;umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych;umiejętność korzystania z oprogramowania GIS (ArcGis i Qgis);posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;nieposzlakowana opinia.

Cechy osobowościowe:

kreatywność;zdolności analitycznego myślenia;umiejętność współpracy w zespole;dokładność;zaangażowanie;wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

umiejętność samodzielnego opracowywania analiz, wyników badań, przygotowywania ekspertyz oraz pisarskiego przygotowania takich dokumentów;doświadczenie w prowadzeniu prac studialnych i badawczych;znajomość terminologii angielskiej z zakresu planowania przestrzennego i GIS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny (własnoręcznie podpisany)kwestionariusz osobowy (do pobrania)klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów (do pobrania)oświadczenia dla kandydatów (do pobrania)kserokopia dokumentu (dyplom) potwierdzającego posiadane wykształcenie;kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) tj. z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, V piętro lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres Biura:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnegow Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

do dnia 19.12.2022 r. (decyduje data wpływu do Biura) z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr 45/2022”.

List motywacyjny, oświadczenia, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i kwestionariusz osobowy muszą być własnoręcznie podpisane.

W przypadku aplikowania na więcej niż jedno ogłoszenie o naborze, komplet dokumentów aplikacyjnych należy złożyć na każde ogłoszenie osobno.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu związanym z naborem.

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania określone w ogłoszeniu o naborze będą poinformowani telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszym przebiegu naboru.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.mbpr.pl) oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MBPR w Warszawie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów

Administrator – Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Inspektor ochrony danych – Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora MBPR inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawae-mail: IOD@mbpr.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe (w tym dane na temat niepełnosprawności) w zakresie wskazanym w przepisach prawa [1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru lub rekrutacji, natomiast inne dane na podstawie zgody [2], która może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu odwołania zgody.

Okres przechowywania danych – Biuro nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszenie w ramach naboru na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w procesie naboru, a w przypadku nie zatrudnienia żadnego z kandydatów – bezzwłocznie po zakończeniu naboru.

W przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze na zastępstwo lub na stanowisko pomocnicze i obsługi – w przypadku, gdy nie podjęto decyzji o zatrudnieniu dokumenty aplikacyjne są komisyjnie niszczone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu.

Odbiorcy danych osobowych – Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

Profilowanie – Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;ograniczenia przetwarzania danych osobowych;usunięcia danych osobowych;wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych – Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru.

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 3 (w przypadku rekrutacji na stanowisko urzędnicze) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (w przypadku danych o niepełnosprawności, w ramach rekrutacji na stanowisko urzędnicze).

[2] Art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.08.11.2022.3

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

ZOA-26-08-11-2022-3Pobierz

Wynik naboru do ogłoszenia nr 38/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 38/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Małgorzata Wójcik zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Pani Małgorzata Wójcik w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zamówień publicznych. Po za tym posiada wymagane kwalifikacje wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Likwidacja nr 1/O/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Ostrołęce – ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 16 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Ostrołęceul. Piłsudskiego 3807-410 Ostrołękanumer telefonu: 29 766 65 88

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 29 766 65 88) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza  1234 1.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna DC 7800p wraz z oprogramowaniem – Monitor LCD PHILIPS 190B8CSOTO/491/0/30Komputer z roku 2008. HP DC7800 – Intel Core2 Duo E8400, RAM 6 GB, NVIDIA GeForce 8600 GT, MS Windows 8.1 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 2.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell OptiPlex 390 DT wraz z oprogramowaniemOTO/491/0/28Komputer z roku 2011. DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.3. Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell OptiPlex 390 DT wraz z oprogramowaniemOTO/491/0/29Komputer z roku 2011. DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 4.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniemOTO/II/05/21Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 5.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniemOTO/II/05/20Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 6.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniemOTO/II/05/19Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 7.Monitor LCD PHILIPS 190B8CSOTO/491/0/32Monitor z 2007 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. 8.Monitor LCD 19 ACER AL 1913OTO/491/0/17Monitor z 2005 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.9.Wideoprojektor TPD-T90Nr ser.10556750+LogitehOTO/803/8/05Projektor z 2005 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. 10.HP Business Inkjet 2800OTO/491/0024Drukarka z 2008 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z głowicami i tuszami. 11.Serwer HP DL 185R05OTO/491/5/02Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.

Likwidacja nr 1/S/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Siedlcach – ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 14 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Siedlcachul. Pułaskiego 19/2108-110 Siedlcenumer telefonu: 25 632 56 43Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 25 632 56 43) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza1Komputer Dell Vostro – 4 szt.OTS/II/05/031, OTS/II/05/033, OTS/II/05/035, OTS/II/05/036,  Komputery z roku 2013. Wyeksploatowane, o niskiej wydajności, parametry komputerów nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiadają nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.2serwer HP Proliant DL 185G5OTS/491/5013Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz Biura. Nie posiada dysków twardych.3Router Cisco 1800OTS/491/5013Router z 2008 roku. Z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz Biura.4UPS APC SMART 1500OTS/491/5013Zasilacz awaryjny z 2008 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się.5Monitor Philips 24”OTS/491/0032Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.6Kamera PanasonicOTS/803/8003Kamera z  ok. 1996 r., przestarzała technologia, akumulatory zużyte, niesprawna.