Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.10.10.2019.3

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę polegającą na zakupie centrali telefonicznej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Centrum Teleinformatyki z Warszawy.