Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.09.08.2019

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 4 października 2019 roku z uwzględnieniem terminów poniżej:

  • Przekazanie Wykonawcy wizualizacji znaków graficznych / logo Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego – w dniu podpisania umowy drogą mailową;
  • W ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przewidziane jest robocze spotkanie w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy w celu przekazania roboczych materiałów dot. przedmiotu zamówienia oraz omówienia szczegółów;
  • Wstępną wersją opracowanego raportu Wykonawca przekaże Zamawiającemu do dnia 23 września 2019 roku;
  • Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu wstępnej wersji raportu.
  • W przypadku uwag Zamawiającego, Wykonawca dokona niezbędnych poprawek w przedmiocie zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.