Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.07.10.2021

Zapytanie ofertowe na prace demontażowe oraz dostawę i montaż nowych wykładzin dywanowych w pomieszczeniach
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na prace demontażowe oraz dostawę i montaż nowych wykładzin dywanowych w sześciu pomieszczeniach, w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul Nowy Zjazd 1 w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są prace demontażowe oraz dostawa i montaż nowych wykładzin dywanowych w sześciu pomieszczeniach, w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Powierzchnia podłóg:

Sala konferencyjna nr 517 ok. 67 m2
Pomieszczenie nr 518 ok. 30,3 m2
Pomieszczenie nr 525 ok. 23 m2
Pomieszczenie nr 526 ok. 23,5 m2
Pomieszczenie nr 527 ok. 34 m2
Pomieszczenie nr 529 ok. 23 m2

I. Zakres robót obejmuje wszystkie czynności, które są związane z wymianą wykładziny:

 1. Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i powierzchni nieremontowanych, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu podczas wykonywanych prac.
 2. Zrywanie listew cokołowych
 3. Wymiana listwy progowej.
 4. Demontaż starej wykładziny.
 5. Czyszczenie ręczne i mechaniczne podłóg.
 6. Miejscowe uzupełnienie ubytków, przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu.
 7. Gruntowanie podłoża.
 8. Rozłożenie wykładziny z przyklejeniem na całej powierzchni.
 9. Montaż cokolików przyściennych z wykładziny o wysokości ok. 5 cm.
 10. Instalacja nowych listew progowych.
 11. Wywóz i utylizacja odpadów.

II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:

 1. Montaż wykładziny – wykładzinę należy przykleić do podłoża na całej powierzchni.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby dostarczona wykładzina pochodziła z jednej serii w celu uniknięcia różnicy w odcieniach.
 3. Wykonawca ma obowiązek dopilnowania, aby wykładzina była ułożona na podłożu spełniającym warunki techniczne.
 4. Przy prowadzeniu prac demontażowych i przygotowawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie powierzchni, które nie wchodzą w skład prac związanych z wymianą wykładziny – okna, drzwi, ściany, progi itp.
 5. Składowanie materiałów związanych z wymianą wykładziny dozwolone jest w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
 6. Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności, które są konieczne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, również ujawnione w toku realizacji Umowy, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.
 7. Wykonawca zagospodaruje zdemontowaną wykładzinę według własnego uznania.
 8. Wykonawca zobowiązany jest w cenie wykonania Przedmiotu Zamówienia uwzględnić koszt utylizacji zdemontowanych materiałów.
 9. Wykonawca użyje wykładzin dywanowych Balta Prominent n99 (c. szara) w pokojach 517 i 518 oraz Optima Essential 260 (beżowa) w pokojach 525, 526, 527 i 529

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW:

 1. Materiały powinny posiadać certyfikaty CE.
 2. Wykładzina musi należeć do tej samej partii w celu osiągnięcia jednolitej barwy.
 3. Preparaty powinny posiadać certyfikat CE oraz nie mogą emitować szkodliwych substancji np. wykluczone jest użycie rozpuszczalników EC1 w związku z faktem, iż prace mają być wykonane w pomieszczeniach użytku publicznego.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 30 listopada 2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

 1. Skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
 2. W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 03.11.2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.