Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.06.10.2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Abonamenty za świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w następujących lokalizacjach:

Lp.Nazwa jednostki
1.Oddział Terenowy w Ciechanowie; ul. Powstańców Warszawskich 11 Ciechanów
2.Oddział Terenowy w Ostrołęce; ul. Piłsudskiego 38 Ostrołęka
3.Oddział Terenowy w Płocku; ul. Kolegialna 19 Płock
4.Oddział Terenowy w Radomiu; ul. Mokra 2 Radom
5.Oddział Terenowy w Siedlcach; ul. Pułaskiego 19/21 Siedlce
Tabela przedstawia lokalizacje świadczenia usług telekomunikacyjnych

Dodatkowe warunki dotyczące realizacji usługi dostępu do Internetu:

  • Zapewnienie stałego jednego adresu IP w trakcie trwania
  • Brak limitu ilości przesłanych
  • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każdą z lokalizacji Biura
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który dla danej lokalizacji przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
  1. Abonamenty za świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej dla 12 numerów ISDN będą świadczone przez operatora:

połączenia telefoniczne w tym, połączenia krajowe (miejscowe i strefowe oraz międzystrefowe) i międzynarodowe, do sieci komórkowych, do numerów skróconych w tym do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, do numerów o podwyższonej opłacie oraz inne połączenia, połączenia w ruchu półautomatycznym realizowane z udziałem operatora, zapewnienie transmisji dla faksów oraz transmisji danych w tym połączenia do sieci Internet.

Usługa będzie świadczona w następujących lokalizacjach:

Lp.Adres świadczenia usługiRodzaj liniiIlośćNumer zakończenia sieciMSN
1.MBPR w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1Linia cyfrowa ISDN2B 422 518 49 0022 518 49 2022 518 49 4022 518 49 6022 5184 901-91922 5184 921-93922 5184 941-95922 5184 961-979
2.Oddział Terenowy w Ciechanowieul. Powstańców Warszawskich 11Linia cyfrowa ISDN2B123 672 35 99+ 1 numer
3.Oddział Terenowy w Ostrołęceul. Piłsudskiego 38Linia cyfrowa ISDN2B129 766 65 88+ 1 numer
4.Oddział Terenowy w Płockuul. Kolegialna 19Linia cyfrowa ISDN2B224 262 59 8824 262 70 72 
5.Oddział Terenowy w Radomiuul. Mokra 2Linia cyfrowa ISDN2B248 362 21 8848 340 16 00 
6.Oddział Terenowy w Siedlcachul. Pułaskiego 19/21Linia cyfrowa ISDN2B225 632 56 4325 644 40 57 
Tabela przedstawia lokalizacje świadczenia usług

Szacowany przez Zamawiającego miesięczny czas połączeń oraz ilość tych połączeń objętych niniejszym zamówieniem będzie wynosić:

Typ połączeńMinuty
Połączenia lokalne i strefowe7 000
Połączenia międzystrefowe16 000
Połączenia do sieci komórkowych3000
Pozostałe połączenia w tym infolinie300
Tabela przedstawia miesięczny szacowany czas połączeń oraz ilość połączeń związanych z zamówieniem

Termin realizacji zamówienia

24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

  1. Skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,
  2. W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 28 października 2021 r. do godz 14:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.