Unieważnienie postępowania Z-OA.26.08.11.2021.3

W zapytaniu ofertowym ceny wszystkich ofert przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfilmowanie zamówienia.