Likwidacja nr 2/W/2023

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  • wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
  • oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
  • telefon kontaktowy;
  • odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 28 listopada 2023 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do godz. 11:00 na podany adres:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
numer telefonu: 22 518-49-00

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 22 518-49-52) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza
1Urządzenie introligatorskieMBW 584/0001Urządzenie z 2006 r.  Stan techniczny dobry. Noże wymagają ostrzenia lub wymiany.
2MonitorMBW/491/0130Monitor wyeksploatowany z przebarwieniami.
3Jednostka centralnaMBW/491/0134Komputer z 2012 r.  z systemem operacyjnym Windows 7 o niskich parametrach użytkowych.
4Jednostka centralnaMBW/491/0140Komputer z 2012 r.  z systemem operacyjnym Windows 7 o niskich parametrach użytkowych.
5Jednostka centralnaMBW/491/0123Komputer z 2012 r.  z systemem operacyjnym Windows 7 o niskich parametrach użytkowych.
6Szafa otwieranaMBW/I/002/0274Stan techniczny dobry. Mebel niezniszczony.