Wykaz floty samochodowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Wykaz floty samochodowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Lp.MarkaModelRok produkcjiData otrzymania1SkodaOctavia III Ambition2015przekazany 28 grudnia 2015 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym zgodnym z zapisami Umowy użyczenia nr 2/2015 z 28.12.2015 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 1660/101/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8. 12. 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym2SkodaOctavia IlI2016przekazany 12 stycznia 2017 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy Województwem Mazowieckim a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2064/209/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego Województwa wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym3SkodaOctavia IlI2016 przekazany 12 stycznia 2017 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy Województwem Mazowieckim a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2064/209/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego Województwa wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym4OpelAstra STEnjoyB14XFL2017przekazany 8 stycznia 2018 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiegow Warszawie a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2038/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa  Mazowieckiego5OpelAstra STEnjoyB14XFL2017przekazany 8 stycznia 2018 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2038/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego 6 Skoda OctaviaStyle1,5 TSI2017przekazany 8 stycznia 2018 r. Protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym pomiędzy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a MBPR w Warszawie na podstawie uchwały nr 2038/304/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27. 12. 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa  MazowieckiegoTabela – Wykaz floty samochodowej MBPR

Prowadzone rejestry, ewidencje oraz archiwa

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na podstawie art. 57 pkt 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity) prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i archiwach są udostępniane na wniosek na podstawie i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku nie zamieszczenia, nie wywieszenia lub nie wyłożenia informacji, dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez udostępnianie informacji publicznej na wniosek, na podstawie i w trybie określonym w przepisach ww. ustawy.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie prowadzi archiwum zakładowe, które znajduje się przy ul. Łubińskiej 3c Łubna k/Konstancina – Jeziornej.

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Prawnej należy zapewnienie obsługi prawnej Biura poprzez świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), w szczególności:

udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie związanym z działalnością Biura;sporządzanie opinii prawnych w zakresie przedkładanych problemów prawnych;współpracowanie pod względem formalnoprawnym z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie przy tworzeniu oraz zmianach wewnętrznych aktów prawnych;współpracowanie pod względem formalnoprawnym z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie przy tworzeniu projektów umów cywilnoprawnych oraz uchwał i informacji dla Zarządu;występowanie z wnioskiem do Dyrektora o wszczęcie postępowania sądowego w przypadku stwierdzenia przez Głównego Księgowego wymagalnych należności względem Biura;reprezentowanie Biura przed sądami, organami administracji państwowej i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie udzielonych pełnomocnictw;współpracowanie z Zespołem Finansowo – Księgowym w zakresie egzekucji;prowadzenie repertorium spraw sądowych;informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązującym stanie prawnym związanych z działalnością Biura;prowadzenie podręcznej biblioteki publikacji i wydawnictw prawniczych.

Skargi, wnioski i petycje

Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1. Pisemnie

Listownie na adres:

Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

Pismem złożonym osobiście w kancelarii Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie:

Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

2. Za pomocą telefaksu: fax 22 518 49 49,3. Za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: biuro@mbpr.pl4. Za pomocą platformy elektronicznej ePuap/mbpr5. Ustnie do protokołu sporządzonemu przez pracownika przyjmującego zgłoszenie w siedzibie Mazowieckiego Biura Panowania Regionalnego w Warszawie lub w oddziale terenowym:

Oddział Terenowy MBPR w CiechanowiePowstańców Warszawskich 11; 06-400 Ciechanówtel. +48 23 672 35 99

Oddział Terenowy MBPR w OstrołęcePiłsudskiego 38; 07-410 Ostrołękatel. +48 29 766 65 88

Oddział Terenowy MBPR w PłockuKolegialna 19; 09-402 Płocktel. +48 24 262 59 88

Oddział Terenowy MBPR w RadomiuMokra 2; 26-600 Radomtel. +48 48 362 56 93

Oddział Terenowy MBPR w SiedlcachPułaskiego 19/21; 08-110 Siedlcetel. +48 25 632 56 43 

Ponadto w sprawach skarg i wniosków Dyrektor Biura bądź wyznaczony przez niego pracownik przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Biura, tj. od  8°° do 16°°.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie odbywa się zgodnie z przepisami:

Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,695,1298),Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe komórki organizacyjne Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności, dotyczące Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Informacja dotycząca trybu składania petycji w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie

Petycja może być złożona w interesie:

publicznym,podmiotu wnoszącego petycję,podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycje można składać:

1. Pisemnie

Listownie na adres:

Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

Pismem złożonym osobiście w kancelarii Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie:

Mazowieckie Biuro Panowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawa

2. Za pomocą telefaksu: fax 22 518 49 49,3. Za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: biuro@mbpr.pl4. Za pomocą platformy elektronicznej ePuap/mbpr

Petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać każdy z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z nich,oznaczenie adresata petycji,określenie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Podstawa prawna:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Zespół Finansowo – Księgowy

Do zakresu zadań Zespołu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

prowadzenie rachunkowości Biura zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), w szczególności:opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Biura,prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,sporządzanie sprawozdań finansowych,gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;przygotowywanie projektu planu finansowego Biura oraz jego zmian, we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie;opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dla Biura;przygotowywanie zmian w planie finansowym wydatków i dochodów Biura;sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego z zakresu spraw prowadzonych przez Zespół;kontrolowanie zgodności wydatkowania środków finansowych z planem finansowym oraz ich klasyfikacja;dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym;sporządzanie list płac i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;sporządzanie bieżących i rocznych rozliczeń pracowników do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych;naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Biura;prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami;sporządzanie wyceny inwentaryzowanych w formie spisu z natury rzeczowych składników majątkowych, porównanie ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;przeprowadzanie inwentaryzacji, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, aktywów finansowych na rachunkach bankowych i należności;wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych oraz innych o wypłacanym wynagrodzeniu;prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych;sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania planu finansowego;przygotowywanie informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich;sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków planu finansowego Biura;wykonywanie innych czynności finansowo – księgowych w zakresie niezastrzeżonym dla Głównego Księgowego.

Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy, w szczególności:

zapewnienie należytego wykonywania obowiązków kierownika jednostki określonych w przepisach o rachunkowości i o finansach publicznych;zapewnienie sprawnego funkcjonowania służb finansowo – księgowych Biura oraz prawidłowe wykonywanie planu finansowego;prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Biura;wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura;dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;sporządzanie okresowych i rocznych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych;sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych);sprawowanie nadzoru nad windykacją należności Biura;weryfikowanie pod względem finansowo – księgowym dowodów księgowych;weryfikowanie pod względem finansowo – księgowym umów zawieranych przez Biuro, w tym kontrasygnata umów pod względem finansowo – księgowym.

W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Głównego Księgowego obowiązków służbowych, zastępuje go osoba wskazana przez Dyrektora w uzgodnieniu Głównym Księgowym.

Zespół Organizacyjno – Administracyjny

Do zadań Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego należy zapewnienie funkcjonowania Biura, w szczególności poprzez:

administrowanie pomieszczeniami Biura oraz sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych i podmiotami zewnętrznymi;gospodarowanie mieniem Biura i prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie z samodzielnymi stanowiskami organizacyjno-administracyjnymi w oddziałach terenowych;prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów Biura;prowadzenie spraw z zakresu udzielania przez Biuro zamówień publicznych w tym organizowanie zakupu materiałów oraz innych środków trwałych i usług, niezbędnych do funkcjonowania Biura;prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego dla potrzeb Biura;prowadzenie spraw z zakresu zakupów wspólnych, współpraca z Urzędem w tym zakresie;prowadzenie współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Ochrony Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Biurze;obsługa sekretariatów zastępców Dyrektora;prowadzenie spraw związanych z procedowaniem zarządzeń Dyrektora;prowadzenie:zbioru wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Biurze,rejestru wydanych przez Dyrektora upoważnień i pełnomocnictw,rejestru umów i porozumień zawieranych przez Biuro;realizowanie zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Biura, w szczególności:opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa,organizowanie szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej i pracowników Biura,współdziałanie z Urzędem w zakresie realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego;prowadzenie księgozbioru Biura;prowadzenie BIP we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;koordynowanie udzielania informacji publicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura właściwymi merytorycznie;zabezpieczenie potrzeb transportowych Biura;zapewnienie obsługi kancelaryjnej;zapewnienie obsługi logistycznej krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Biura;zapewnienie obsługi logistycznej seminariów i konferencji organizowanych przez Biuro we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi;prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;uczestniczenie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i graficznych z zakresu działania Biura.

Wieloosobowe Stanowiska ds. Systemu Informacji Geograficznej

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Systemu Informacji Geograficznej należy w szczególności:

tworzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych; prowadzenie i aktualizacja geoportalu;przetwarzanie i wizualizacja danych przestrzennych i statystycznych;prowadzenie współpracy z Zespołami Planowania Strategicznego w zakresie:opracowania studiów, analiz i raportów związanych z rozwojem województwa mazowieckiego,sporządzania audytu krajobrazowego,wykonywania zadań Województwa Mazowieckiego wynikajacych z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.