Regulamin Organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zarządzenie nr 2/19
Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
w Warszawie z 6 marca 2019 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie.

 

Na podstawie § 11 Statutu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie stanowiącego załącznik do uchwały nr 228/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie w zw. z § 1 uchwały nr 191/25/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 18 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie - zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się regulamin organizacyjny Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie („Regulamin”), w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 1191/170/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści § 11 Statutu Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie („Statut”) regulamin organizacyjny nadaje Biuru, w drodze zarządzenia, Dyrektor po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego. W dniu 18 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uzgodnił w drodze uchwały projekt regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Z tego względu, w myśl przytoczonego paragrafu, Dyrektor zarządził nadanie Regulaminu Biuru.
Jednocześnie za konieczne uznano sprostowanie oczywistej omyłki w nazwie jednej z komórek organizacyjnych Biura w Warszawie, tworzącej rozbieżność pomiędzy Regulaminem a załącznikiem do Regulaminu oznaczonym jako schemat organizacyjny Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie („Schemat”). Z uwagi na fakt, że w Schemacie uwzględniono Zespół ds. Informacyjno-Technicznych kierowany przez Kierownika Zespołu, a zamiarem zarówno Zarządu Województwa Mazowieckiego, jak i Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie było przyjęcie nazwy Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyczno-Technicznych, kierowane przez Koordynatora, Dyrektor dokonuje sprostowania Schematu. Ponadto w § 13 pkt 9 sprostowano błąd pisarski poprzez wykreślenie po średniku literki f.
Uwzględniając okoliczność, że postanowienia obowiązującego obecnie Statutu zmieniły organ upoważniony do nadawania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie ustanawiając nim Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Dyrektor działając w granicach przyznanych uprawnień, zarządził utratę mocy uchwały nr 1191/170/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie.
Zgodnie z § 32 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 283; „Rozporządzenie”) jeżeli zmiana treści przepisu upoważniającego polega na tym, że zmienia się organ upoważniony do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt zachowuje moc obowiązującą; w takim przypadku organem upoważnionym do zmiany lub uchylenia aktu wykonawczego wydanego na podstawie zmienionego przepisu upoważniającego jest organ wskazany w zmienionym upoważnieniu. Z kolei w myśl § 141 Rozporządzenia powyższy przepis stosuje się do zarządzeń.
Z powyższych względów zarządzono, jak we wstępie.

(-) DYREKTOR BIURA

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-03-22
Data publikacji:2019-03-22
Osoba sporządzająca dokument:MBPR
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:1504