Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Załącznik do uchwały nr 228/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

 

Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, zwane dalej „Biurem”, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2.

Biuro działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486);
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870);
 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579);
 5. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250);
 6. uchwały Nr X/37/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie;
 7. uchwały Nr 199/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie zmiany nazwy wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 221, poz. 8331);
 8. niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą Biura jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Terenem działania Biura jest Województwo Mazowieckie.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Rozdział II
Zakres działalności Biura

§ 6.

Biuro realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa oraz opracowuje i realizuje w tym zakresie projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

§ 7.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. opracowywanie strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego;
 2. opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
 3. opracowywanie projektów planów obszaru metropolitalnego Warszawy oraz obszarów funkcjonalnych i problemowych;
 4. sporządzanie studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego;
 5. sporządzanie audytu krajobrazowego Województwa Mazowieckiego;
 6. opracowywanie i realizowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 7. uczestniczenie w opracowywaniu projektów wojewódzkich programów rozwoju;
 8. przygotowywanie opinii o programach zawierających zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
 9. wydawanie periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
 10. współdziałanie z gminami przy sporządzaniu aktów planowania miejscowego dotyczących zadań samorządu województwa;
 11. przygotowywanie i wydawanie decyzji, postanowień albo opinii w sprawach określonych w przepisach:
  1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. prawa energetycznego,
  3. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  4. prawa wodnego,
  5. o transporcie kolejowym,
  6. o specjalnych strefach ekonomicznych;
 12. przygotowywanie opinii i stanowisk na potrzeby Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 13. zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (WKU-A);
 14. prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i samorządami terytorialnymi w zakresie polityki rozwoju Województwa.

Rozdział III
Organy zarządzające Biura

§ 8.

 1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

§ 9.

 1. Dyrektor organizuje pracę i kieruje działalnością Biura przy pomocy nie więcej niż czterech zastępców dyrektora oraz dyrektorów oddziałów.
 2. Zastępców dyrektora i dyrektorów oddziałów zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zgoda Zarządu Województwa Mazowieckiego na rozwiązanie umowy o pracę z Zastępcą Dyrektora lub Dyrektorem Oddziału nie jest wymagana w przypadku wniosku Zastępcy Dyrektora lub Dyrektora Oddziału o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 3. Zastępcy dyrektora oraz dyrektorzy oddziałów wykonują zadania w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym i zarządzeniach wewnętrznych.

§ 10.

 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Biura;
  2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Biura;
  3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej Biura;
  4. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w Biurze;
  5. wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
  6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura;
  7. przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Biura.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 11.

Regulamin organizacyjny nadaje Biuru, w drodze zarządzenia, Dyrektor po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną Biura, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w tym oddziałów terenowych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 12.

W skład Biura wchodzą oddziały terenowe.

§ 13.

 1. Status prawny pracowników zatrudnionych w Biurze określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 2. Zasady wynagradzania pracowników Biura określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz regulamin wynagradzania.

Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej

§ 14.

 1. Biuro działa w formie jednostki budżetowej.
 2. Działalność Biura jest finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego.

§ 15.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Biura składa jednoosobowo Dyrektor.
 2. Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Biura.
 3. W zakresie gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego dyrektor Biura działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 16.

 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy, zatwierdzany przez właściwy organ samorządu województwa.
 3. Zmiany w planie finansowym Biura wprowadzane są w trybie właściwym dla dokonywania zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego.
 4. Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 17.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Biura ponosi Dyrektor i główny księgowy w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział VI
Przepis końcowy

§ 18.

Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-09
Data publikacji:2019-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:2173