Zespół Finansowo - Księgowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do Zespołu Finansowo - Księgowego należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania gospodarki finansowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie opierając się na zasadach:

 1. Jednostka działa w formie jednostki budżetowej i jej działalność finansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 2. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620).
 3. Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest jej plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Jednostka sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość finansową.

Do zespołu należy wykonywanie zadań z zakresu:

 1. planowanie, opracowanie i realizacja budżetu Biura a w szczególności opracowywanie projektów i planu wydatków budżetowych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Biura;
 2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarki finansowej Biura, w tym w szczególności:
  1. wykonywanie dyspozycji płatniczych,
  2. zapewnienie zgodności zawieranych umów z planem finansowym,
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
  4. współpraca przy dochodzeniu roszczeń spornych oraz terminowej spłaty zobowiązań,
 5. prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innymi wypłatami na rzecz pracowników Biura, we współpracy z Zespołem Kadr i Szkolenia;
 6. obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 7. obsługa kasowa i bankowa Biura;
 8. prowadzenie rachunkowości Biura;
 9. obsługa finansowo-księgowa funduszy wspólnotowych;
 10. opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności finansowo-budżetowej;
 11. opracowywanie analiz finansowo-budżetowych;
 12. prowadzenie księgowości kasy i obsługi bankowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Biura;
 13. angażowanie środków na cele związane z realizacją zadań z zakresu działania Zespołu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:109