Zespół Organizacyjno - Administracyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do Zespołu Organizacyjno - Administracyjnego należy wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie:

 1. Administrowanie pomieszczeniami Biura oraz sprawowanie nadzoru nad ich konserwacją i obsługą techniczną;
 2. Gospodarowanie mieniem Biura zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620);
 3. Prowadzenie archiwum zakładowego Biura;
 4. Prowadzenie magazynu zaopatrzeniowego;
 5. Prowadzenie księgozbioru Biura;
 6. Sprawowanie nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i baz danych, stroną internetową Biura oraz stroną podmiotową BIP – MBPR zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198);
 7. Administratorski nadzór wewnętrznych sieci komputerowych, ich połączeń, opieka nad systemami informatycznymi w obiektach Biura, modernizacja, wdrażanie oraz standaryzacja wewnętrznych sieci teleinformatycznych oraz systemów informatycznych w obiektach Biura;
 8. Opracowywanie opinii i wniosków w zakresie modernizacji i rozwoju informatyki w Biurze;
 9. Organizowanie zakupu materiałów oraz innych środków trwałych i usług, niezbędnych do funkcjonowania Biura, w tym zakupów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620);
 10. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych;
 11. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych;
 12. Angażowanie środków na cele związane z realizacją zadań z zakresu działania Zespołu, w tym na cele związane z udzielaniem zamówień publicznych;
 13. Zapewnienie obsługi kancelaryjnej oraz zapewnienie zastępstwa na samodzielnym stanowisku do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora Biura;
 14. Zapewnienie właściwych warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Biura w oparciu o zalecenia specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 15. Zapewnienie obsługi logistycznej wyjazdów służbowych pracowników Biura;
 16. Zapewnienie obsługi logistycznej seminariów i konferencji organizowanych przez Biuro;
 17. Zabezpieczenie potrzeb transportowych Biura.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:120