Zespół Realizacji Projektów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Projekt systemowy „Trendy rozwojowe Mazowsza” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za jego prowadzenie odpowiedzialne jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, które działa na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1626/368/10 z dnia 3.08.2010 wprowadzającej nowe zasady realizacji projektu oraz zmieniającej pierwszą uchwałę zatwierdzająca wniosek o dofinansowanie nr 353/214/09 z dnia 17.02.2009. Szczegółowe zasady prowadzenia projektu są zwarte w instrukcjach i wytycznych Instytucji Zarządzającej czyli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Na realizację projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, MBPR otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 13.749.283,00 zł. i stanowiącej nie więcej niż 98,5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Czas trwania projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2014 roku. Podzielony jest on na dwa etapy:

Etap I – lata 2009-2012 – polegający na budowie systemu monitorowania rozwoju regionalnego.

Etap II – lata 2013-2014 – wdrożenie systemu monitorowania, zostanie powtórzona cała procedura badawcza w celu weryfikacji wnioskowania oraz automatyzacji i standaryzacji procesu monitorowania rozwoju.

Głównym celem projektu jest zbudowanie systemu zbierania, analizowania i interpretowania informacji o zmianach społecznych, gospodarczych i przestrzennych na terenie Mazowsza. System wykorzystując modelowanie i prognozowanie, dostarczy wiedzy na temat czynników, uwarunkowań i skutków zmian w regionie. Efektem projektu będą narzędzia wspierające proces decyzyjny władz regionalnych w zakresie trwałego rozwoju zrównoważonego województwa. Rekomendacje będą mogły być również doskonałym punktem wyjścia do programowania polityk w skali subregionalnej i lokalnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:121