Zespół Planowania Przestrzennego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Do głównych zadań Zespołu Planowania Przestrzennego należy:

 1. Przygotowywanie najważniejszych dokumentów planistycznych województwa mazowieckiego:

  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM),
  • Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

   Dokumenty te wyznaczają uwarunkowania, cele oraz kierunki rozwoju przestrzennego w układzie całego regionu oraz w Obszarze Metropolitalnym Warszawy.

 2. Monitoring i ocena PZPW oraz sporządzanie studiów i analiz z zakresu planowania przestrzennego.
 3. Przygotowanie opinii i stanowisk do dokumentów z zakresu krajowej polityki przestrzennej.
 4. Współudział w przygotowaniu procesu inwestycyjnego w województwie mazowieckim. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zespół przygotowuje uzgodnienia i opinie do projektów  dokumentów w zakresie planowania przestrzennego – tj:
  • do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • projektów planów zagospodarowania województw sąsiednich.
 5. Sporządzanie uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 6. Przygotowywanie materiałów do zażaleń na postanowienia Marszałka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz prowadzony jest rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.
 7. Przygotowywanie opinii do materiałów w trybie specustaw, tj:
  • Wydawanie opinii do materiałów do wniosku o uzyskanie „decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej” w województwie mazowieckim (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),
  • Wydawanie opinii w zakresie zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym, w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym),
  • Wydawanie opinii w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury województwa mazowieckiego (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym),
  • Wydawanie opinii na rzecz wnioskodawcy zakładającego lotnisko, zarządzającego lotniskiem lub Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w województwie mazowieckim (Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego),
  • Wydawanie opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie mazowieckim (Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych).
 8. Przygotowywanie opinii pomocniczych we współpracy z właściwymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  • Do wniosków o przeznaczeniu gruntów na cele nierolne i nieleśne  (Ustawa z dnia 3 lutego  1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przygotowywanie),
  • W sprawach ustanowienia oraz zmiany granic stref ekonomicznych (Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych).
 9. Uczestnictwo w projektach europejskich i współpraca z zagranicznymi jednostkami związanymi z szeroko rozumianym planowaniem regionalnym. Uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia ARC (Stowarzyszenie miast i regionów, na terenie których zlokalizowane są międzynarodowe porty lotnicze).
 10. Realizacja prac przy projektach międzynarodowych:
  • Zakończonych:
   • QLAIR (ARC), Civitas.Net (URBACT),
   • NODUS (URBACT II),
   • Intra Policentricity (Metrex).
   • RailBalticaGrowthCorridor – Kolej Bałtycka - Korytarz Wzrostu (w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013),
  • W trakcie realizacji:
   • D-Air– Niskoemisyjne regiony lotniskowe (w ramach Interreg IV C).
 11. Realizacja prac przy projektach w ramach współpracy międzywojewódzkiej:
  • Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk (BAC - Baltic-AdriaticCorridor)
  • Szlak Transportowym Via Carpatia.
 12. Współdziałanie z Geodetą Województwa Mazowieckiego w sprawie tworzenia baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Ogrodziński
Liczba odwiedzin:285