Likwidacja nr 1/S/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Siedlcach – ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  • wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
  • oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
  • telefon kontaktowy;
  • odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 14 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach do godz. 11:00 na podany adres:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Oddział Terenowy w Siedlcach
ul. Pułaskiego 19/21
08-110 Siedlce
numer telefonu: 25 632 56 43

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 25 632 56 43) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza
1Komputer Dell Vostro – 4 szt.OTS/II/05/031, OTS/II/05/033, OTS/II/05/035, OTS/II/05/036,  Komputery z roku 2013. Wyeksploatowane, o niskiej wydajności, parametry komputerów nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiadają nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.
2serwer HP Proliant DL 185G5OTS/491/5013Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz Biura. Nie posiada dysków twardych.
3Router Cisco 1800OTS/491/5013Router z 2008 roku. Z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz Biura.
4UPS APC SMART 1500OTS/491/5013Zasilacz awaryjny z 2008 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się.
5Monitor Philips 24”OTS/491/0032Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.
6Kamera PanasonicOTS/803/8003Kamera z  ok. 1996 r., przestarzała technologia, akumulatory zużyte, niesprawna.