Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.06.10.2021.6

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zestawienie ofertPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.07.10.2021

Zapytanie ofertowe na prace demontażowe oraz dostawę i montaż nowych wykładzin dywanowych w pomieszczeniachMazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na prace demontażowe oraz dostawę i montaż nowych wykładzin dywanowych w sześciu pomieszczeniach, w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul Nowy Zjazd 1 w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są prace demontażowe oraz dostawa i montaż nowych wykładzin dywanowych w sześciu pomieszczeniach, w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Powierzchnia podłóg:

Sala konferencyjna nr 517 ok. 67 m2Pomieszczenie nr 518 ok. 30,3 m2Pomieszczenie nr 525 ok. 23 m2Pomieszczenie nr 526 ok. 23,5 m2Pomieszczenie nr 527 ok. 34 m2Pomieszczenie nr 529 ok. 23 m2

I. Zakres robót obejmuje wszystkie czynności, które są związane z wymianą wykładziny:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i powierzchni nieremontowanych, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu podczas wykonywanych prac.Zrywanie listew cokołowychWymiana listwy progowej.Demontaż starej wykładziny.Czyszczenie ręczne i mechaniczne podłóg.Miejscowe uzupełnienie ubytków, przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu.Gruntowanie podłoża.Rozłożenie wykładziny z przyklejeniem na całej powierzchni.Montaż cokolików przyściennych z wykładziny o wysokości ok. 5 cm.Instalacja nowych listew progowych.Wywóz i utylizacja odpadów.

II. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:

Montaż wykładziny – wykładzinę należy przykleić do podłoża na całej powierzchni.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby dostarczona wykładzina pochodziła z jednej serii w celu uniknięcia różnicy w odcieniach.Wykonawca ma obowiązek dopilnowania, aby wykładzina była ułożona na podłożu spełniającym warunki techniczne.Przy prowadzeniu prac demontażowych i przygotowawczych należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie powierzchni, które nie wchodzą w skład prac związanych z wymianą wykładziny – okna, drzwi, ściany, progi itp.Składowanie materiałów związanych z wymianą wykładziny dozwolone jest w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności, które są konieczne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, również ujawnione w toku realizacji Umowy, zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.Wykonawca zagospodaruje zdemontowaną wykładzinę według własnego uznania.Wykonawca zobowiązany jest w cenie wykonania Przedmiotu Zamówienia uwzględnić koszt utylizacji zdemontowanych materiałów.Wykonawca użyje wykładzin dywanowych Balta Prominent n99 (c. szara) w pokojach 517 i 518 oraz Optima Essential 260 (beżowa) w pokojach 525, 526, 527 i 529

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW:

Materiały powinny posiadać certyfikaty CE.Wykładzina musi należeć do tej samej partii w celu osiągnięcia jednolitej barwy.Preparaty powinny posiadać certyfikat CE oraz nie mogą emitować szkodliwych substancji np. wykluczone jest użycie rozpuszczalników EC1 w związku z faktem, iż prace mają być wykonane w pomieszczeniach użytku publicznego.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 30 listopada 2021 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

Skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 03.11.2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.07.10.2021Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.07.10.2021.7Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.05.10.2021.3

Informacja dotyczy postępowania na odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.06.10.2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów terenowych przez okres 24 miesięcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Abonamenty za świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w następujących lokalizacjach:

Lp.Nazwa jednostki1.Oddział Terenowy w Ciechanowie; ul. Powstańców Warszawskich 11 Ciechanów2.Oddział Terenowy w Ostrołęce; ul. Piłsudskiego 38 Ostrołęka3.Oddział Terenowy w Płocku; ul. Kolegialna 19 Płock4.Oddział Terenowy w Radomiu; ul. Mokra 2 Radom5.Oddział Terenowy w Siedlcach; ul. Pułaskiego 19/21 SiedlceTabela przedstawia lokalizacje świadczenia usług telekomunikacyjnych

Dodatkowe warunki dotyczące realizacji usługi dostępu do Internetu:

Zapewnienie stałego jednego adresu IP w trakcie trwaniaBrak limitu ilości przesłanychZamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każdą z lokalizacji BiuraZamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który dla danej lokalizacji przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Abonamenty za świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej dla 12 numerów ISDN będą świadczone przez operatora:

połączenia telefoniczne w tym, połączenia krajowe (miejscowe i strefowe oraz międzystrefowe) i międzynarodowe, do sieci komórkowych, do numerów skróconych w tym do numerów alarmowych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, do numerów o podwyższonej opłacie oraz inne połączenia, połączenia w ruchu półautomatycznym realizowane z udziałem operatora, zapewnienie transmisji dla faksów oraz transmisji danych w tym połączenia do sieci Internet.

Usługa będzie świadczona w następujących lokalizacjach:

Lp.Adres świadczenia usługiRodzaj liniiIlośćNumer zakończenia sieciMSN1.MBPR w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1Linia cyfrowa ISDN2B 422 518 49 0022 518 49 2022 518 49 4022 518 49 6022 5184 901-91922 5184 921-93922 5184 941-95922 5184 961-9792.Oddział Terenowy w Ciechanowieul. Powstańców Warszawskich 11Linia cyfrowa ISDN2B123 672 35 99+ 1 numer3.Oddział Terenowy w Ostrołęceul. Piłsudskiego 38Linia cyfrowa ISDN2B129 766 65 88+ 1 numer4.Oddział Terenowy w Płockuul. Kolegialna 19Linia cyfrowa ISDN2B224 262 59 8824 262 70 72 5.Oddział Terenowy w Radomiuul. Mokra 2Linia cyfrowa ISDN2B248 362 21 8848 340 16 00 6.Oddział Terenowy w Siedlcachul. Pułaskiego 19/21Linia cyfrowa ISDN2B225 632 56 4325 644 40 57 Tabela przedstawia lokalizacje świadczenia usług

Szacowany przez Zamawiającego miesięczny czas połączeń oraz ilość tych połączeń objętych niniejszym zamówieniem będzie wynosić:

Typ połączeńMinutyPołączenia lokalne i strefowe7 000Połączenia międzystrefowe16 000Połączenia do sieci komórkowych3000Pozostałe połączenia w tym infolinie300Tabela przedstawia miesięczny szacowany czas połączeń oraz ilość połączeń związanych z zamówieniem

Termin realizacji zamówienia

24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

Skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 28 października 2021 r. do godz 14:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.06.10.2021Pobierz

Zmiana treści zapytania ofertowego Z-OA.26.06.10.2021.2Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.06.10.2021.7Pobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.05.10.2021

Zapytanie ofertowe na odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na:

odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk;opiekę serwisową;na okres 12 miesięcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk (dalej jako „Oprogramowanie”) oraz opieka serwisowa – na okres 12 miesięcy.Opis produktu:Part numer: CEBYFM-AALICENSE: Per Node.PRODUCT INCLUDES:MVISION Endpoint (for Windows 10 only)McAfee Endpoint Security (ENS) multiplatform (Windows, Mac, Linux) including Adaptive Threat Protection module with Dynamic Application Containment and Real ProtectMcAfee Security for Email ServersDevice ControlDrive EncryptionFile & Removable Media Protection, Management of Native EncryptionMcAfee Security for Microsoft SharePointMcAfee Application Control for PCs and McAfee ePolicy Orchestrator (on-premises or public cloud)Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia wsparcia dla Oprogramowania oraz do opieki serwisowej – na okres 12 miesięcy.W ramach wsparcia dla Oprogramowania Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawo do pobierania w okresie 12 miesięcy, uaktualnień bazy danych wirusów Oprogramowania (tzw. subskrypcja aktualizacji bazy danych wirusów). Oprogramowanie jest i będzie wykorzystywane do ochrony oprogramowania Microsoft Server 2012 i nowszych, serwerów wirtualnych oraz stacji roboczych Windows 7 i nowszych.Opieka serwisowa będzie obejmować w szczególności:1) aktualizację Oprogramowania wynikającą z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych;2) telefoniczne wsparcie techniczne Oprogramowania w godzinach wskazanych przez Wykonawcę;3) usuwanie usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od zgłoszenia usterki lub nieprawidłowości;4) przyjmowanie zgłoszeń Zamawiającego w sprawach, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, w godzinach 8-16, w dniach roboczych, poprzez: pocztę elektroniczną oraz telefon. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;5) możliwość instalowania wszelkich aktualizacji Oprogramowania, które będą miały miejsce w czasie obowiązywania Umowy, w tym aktualizacji obejmujących przejście na kolejną wersję Oprogramowania (Upgrade);w okresie 12 miesięcy od dnia 10 listopada 2021 r.

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 m-cy.

Miejsce realizacji zamówienia

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;w wersji pisemnej na adres siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 25 października 2021 r. do godz. 10:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.05.10.2021Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.04.09.2021.6

Informacja dotyczy postępowania na opracowanie raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.04.09.2021

Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na opracowanie raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/21 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty na Formularzu ofertowo-cenowym wraz ze wszystkim załącznikami należy złożyć w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 17 września 2021 r. godz. 12:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego Z-OA.26.04.09.2021Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.04.09.2021.6Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.03.07.2021.7

Informacja dotyczy postępowania na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu badania ankietowego, opracowania raportu pt. Rozpoznanie i ocena syntetycznych cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości na obszarze województwa mazowieckiego w oparciu o metodykę Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych oraz napisanie artykułu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz