Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Zakończone - Zapytanie ofertowe Z-OA.26.18.12.2019

5 grudnia 2019

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2020 r.

Informacje wprowadzające
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2020 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny Xerox 700i Digital Color Press będącej w zasobach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i zainstalowanej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (rozdział III) w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2. Miejsce wykonania zamówienia:
Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1,
00-301 Warszawa.

Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z dopuszczalnych form:
a) skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl
b) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.

Termin składania ofert: 10.12.2019 r. do godz. 14.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Data utworzenia:2019-12-05
Data publikacji:2019-12-05
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Bujalski
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Dyl
Liczba odwiedzin:641